• Rozpis vyučovacích hodín a prestávok /zvonenie/:
0.VH 7,10 hod. - 7,55 hod. 7.VH 13,35 hod. - 14,20 hod.
1.VH 8,00 hod. - 8,45 hod. 8.VH 14,30 hod. - 15,15 hod.
2.VH 8,55 hod. - 9,40 hod. 9.VH 15,20 hod. - 16,05 hod.
3.VH 9,50 hod. - 10,35 hod. 10.VH 16,10 hod. - 16,55 hod.
4.VH 10,55 hod. - 11,40 hod. 11.VH 17,05 hod. - 17,50 hod.
5.VH 11,45 hod. - 12,30 hod. 12.VH 17,55 hod. - 18,40 hod.
6.VH 12,40 hod. - 13,25 hod. 13.VH 18,45 hod. - 19,30 hod.

 

 

 

 

 

  • Názvy predmetov a ich skratky:
Názov predmetu Skratka predmetu
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Automatizácia AUT
Automatizácia strojárenskej výroby ASV
Automobilová technika ABT
Automobilová technika a opravárenstvo AOO
Automobilová technika a technológia ATN
Automobily AUO
Cestná a mestská doprava CES
Číslicová technika CIS
Dejepis DEJ
Diagnostika a opravy automobilov DOA
Dizajn a modelovanie DZM
Dopravná a prepravná prevádzka DRP
Dopravná geografia DOG
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a podnikanie EPO
Elektrické merania  ELR
Elektrické merania - cvičenia ELRcv
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronika ELE
Elektronika motorových vozidiel EMZ
Elektropríslušenstvo ELI
Elektropríslušenstvo automobilovej techniky EAU
Elektropríslušenstvo motorových vozidiel EMD
elektrotechnické materiály EOT
Elektrotechnika ELK
elektrotechnológia ELG
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
História automobilizmu HIA
chémia CHE
Informatika INF
Kancelárska technika KTA
Klampiarska technológia KLA
Komunikácia a komunikačná technika KKT
Krúžok KRUZOK
Lakovnícka technológia LTL
Manažment MNZ
Manažment a marketing MMR
Manažment práce prijímacieho technika MPB
Manažment práce servisného poradcu MCS
Marketing MKT
Matematika MAT
Materiály MTE
Merania v autoelektronike MVE
Merania v silnoprúdovej technike MRS
Náboženska výchova NBV
Náuka a spoločnosti NAS
Náuka o materiáloch NAM
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodná komunikácia OKO
Obchodno-prepravná činnosť OPC
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odpadové hospodárstvo ODY
Opravárenstvo a diagnostika OAD
Opravárenstvo motorových vozidiel OMV
Organizačná a výpočtová technika OAN
Počítačová grafika POG
Počítačové siete PCI
Podnikanie v doprave PDP
polygrafia PYG
práca s počítačom PCP
praktická časť odbornej zložky OIP
Právna a ekonomická náuka PQN
Právna náuka PRN
Prevádzka cestnej a mestskej dopravy PDZ
prevádzka dielne PDQ
Prevádzka dielne PDQ
Prevádzka servisu a predaja vozidiel PZX
príprava výroby PRY
Programovanie PRO
Programové vybavenie počítačov SWW
Rádioelektronika RAD
riadiace systémy RIS
Rozvod elektrickej energie REE
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Strojárska technológia STT
Strojárstvo STR
Strojníctvo STN
Strojopis a hospodárska korenšpondencia SHK
Technická dokumentácia TDK
Technická estetika a dizajn TTD
Technická mechanika TNI
Technická príprava výroby TPV
Technické kreslenie TCK
Technické meranie TMN
Technické vybavenie počítačov HWW
Technické vybavenie počítačov-cvičenia HWWcv
technika administratívy TEA
Technika jazdy TEJ
Technika jazdy TEJ
Technológia TEC
Technológia montáže a opráv TMO
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky OIT
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
výpočtova a riadiaca technika VRI
Výpočtová technika VYT
Výrobné konštrukcie VKS
Využitie elektrickej energie VYU
Základy demontáže a montáže ZDM
Základy ekonomiky autoservisu a predaja vozidiel ZEI
Základy elektroniky ZEN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy elektrotechniky - cvičenia ZAEcv
Základy lakovníctva ZLJ
Základy logistiky ZKG
Základy strojárstva ZLR
Zasielateľstvo ZSI
Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori