Škola bola založená 1. novembra 1885 ako Riadna a prípravná remeselná škola v slobodnom kráľovskom meste Košice s odbornosťami: hodinár, sádzač, kolesár, kníhviazač, písmomaliar, fotograf, kamenár, obuvník, krajčír, pekár, čalúnnik, tesár, cukrár a sochár. V školskom roku 2010/2011 si naša škola pripomenula slávnostné 125.výročie založenia školy.

K vzniku školy prispelo vtedajšie Ministerstvo školstva svojim nariadením č. 27.496/1884 VKM, ktorým vydalo Organizačný a študijný poriadok pre školy remeselných učňov v zmysle živnostenského zákona č. 17/1884. Podľa tohto nariadenia sa aj v Košiciach zriadila Učňovská škola pre remeselných učňov od 1.11.1885. Členila sa na trojročnú prípravnú školu, do ktorej chodili učni, ktorí neukončili ľudovú školu s úspechom a na trojročnú riadnu učňovskú školu, do ktorej chodili učni s dostatočnými vedomosťami zo základnej ľudovej školy. V Košiciach sa Prípravná učňovská škola umiestnila v Mestskej ľudovej škole na Kováčskej ulici. Riadna učňovská škola bola umiestnená v priestoroch Obecnej meštianskej školy /v budove Čierneho orla/. Keď však v školskom roku 1885/86 vznikla samostatná Riadna a prípravná remeselná škola v Košiciach, vyučovanie technického kreslenia stalo sa jej súčasťou. Škola technického kreslenia v Košiciach na konci školského roku 1884/85 po viac ako 100 rokoch samostatnej existencie zanikla.

Teda do dávnej histórie remeselných odborov prispeli aj stredoveké Košice. Boli sídlom mnohých remesiel združených v desiatkach cechov a aj vďaka ním sa stali jedným z najbohatších miest Uhorska. K tomuto prispela aj pôvodná škola technického kreslenia, ktorá sa v roku 1885 zlúčila do Riadnej a prípravnej remeselnej školy v Košiciach.

Poznámka: Ďalšie nasledujúce fakty uvedené v tomto dokumente  sa opierajú o údaje školského archívu, ktorý bol však v rokoch druhej svetovej vojny čiastočne zničený a poškodený.

 Roky 1886 – 1918

            Najstaršie zachované záznamy o učňovskej škole v Košiciach sú uložené v školskom archíve. Sú to triedne knihy a katalógy zo školského roku 1886/1887 s uvedením názvu školy: „Riadna pokračovacia remeselnícka škola v slobodnom kráľovskom meste Košice.“

      V uvedenom školskom roku, ktorý sa začal 26. septembra 1886 boli nasledovné profesie: kolesár, obuvník, sadzač, čalúnnik, kamenár, fotograf, krajčír, hodinár, pekár, písmomaliar, tesár, kníhviazač, cukrár a sochár. Vyučovali sa len všeobecnovzdelávacie predmety, odbornú časť vyučovania absolvovali žiaci u majstrov - súkromníkov.

     Vyučovacím jazykom bola maďarčina. Žiaci pochádzali, až na zriedkavé výnimky,  z robotníckych a remeselníckych rodín. Dievčatá do školy prijímané neboli. Meno riaditeľa sa nezachovalo a neznáme je taktiež sídlo školy. V priebehu školského roku 1897/98 bol názov školy zmenený na „Obecná remeselno-učňovská škola.“

      Posledné školské záznamy z obdobia Rakúsko -Uhorska sú z roku 1918. Dokumentácia je však už poznačená zlou ekonomickou situáciou monarchie.

 Roky 1918 – 1945

      Ďalšie záznamy pochádzajú z obdobia prvej Československej republiky. V školskom roku 1919/1920 už škola niesla názov "Živnostenská škola pokračovacia v Košiciach". Hlavným vyučovacím jazykom bola slovenčina.  

     V priebehu školského roku 1926/27 bol názov školy opäť zmenený na "Všeobecná učňovská škola v Košiciach".  Žiaci boli do tried prvýkrát zadelení podľa učebných odborov, a to na: kovorobný, krajčírsky, stavebný, holičský, potravinársky a všeobecný. Súčasťou školy boli aj dielne.

      Nasledujúci   školský   rok   už  prebiehal   v   novej   školskej  budove  na  Modlitebnej   ulici   (terajšia   Grešáková ulica). V  súčasnosti  sa  v  tejto  bývalej   budove  učňovskej školy nachádza  Stredná  priemyselná   škola  s   vyučovacím       jazykom  maďarským.

      Nasledovalo rozbitie Československej republiky a do škôl sa opäť dostala maďarčina. Škola existovala pod vedením riaditeľa Dr. Ing. Ladislava Orbána až do januára 1945. 

      V roku 1944 bola v budove školy zriadená nemecká, neskôr sovietska poľná nemocnica a prestalo sa v nej vyučovať. V tomto období došlo k najväčšiemu zničeniu a poškodeniu školského archívu.

 

   Roky 1945 - 1983  

     Po oslobodení bola budova značne poznačená vojnovými udalosťami vrátená na školské využitie. Jej správou bol poverený učiteľ Emil Putanko. Pod jeho vedením sa začala konsolidácia školy a konečne mohla slúžiť k plneniu úloh, pre ktoré bola pôvodne určená.

      Prvý slobodný školský rok bol otvorený 1.9. 1945  za dočasného riaditeľa Martina Šnapa a zmenený bol i názov školy na "Štátna odborná učňovská škola".

      Po „Februári 1948“ za nového riaditeľa bol vymenovaná Ernest Wirdzek a názov školy sa zmenil na „Základnú odbornú školu“  /ZOŠ/.  Prvý raz v histórií bol zavedený predmet „Slovenčina“.

      K veľkej zmene v živote školy dochádza v školskom roku 1953/54,  kedy pod vedením nového riaditeľa Štefana Heželyho, sa novým sídlom ZOŠ stáva budova dnešného gymnázia na Poštovej ulici.

      R. 1954 prešli všetky ZOŠ zo správy rezortu školstva do správy KNV a názov školy sa zmenil na „Závodnú učňovskú školu miestneho hospodárstva.“

      Školské roky 1955/56 a 57 boli rokmi naj­ťažšími. Priestory ško­ly boli nevyhovujúce, materiálne vybavenie nedostatočné. Situácia sa zmenila k lepšiemu až od 1. 1. 1958, kedy všetky učňovské zariadenia pre prípravu žiakov na robotnícke povolania sa vrátili pod správu rezortu školstva. názov školy bol zmenený na "Učňovská škola č. 1 v Košiciach".

 Roky 1958 až 1967

      Sú rokmi postupného vzrastu školy. narastá počet žiakov, tried, pedagogických pracovníkov, zdokonaľujú sa učebné osnovy a materiálne vybavenie. Neprekonateľným nedostatkom sú kapacitne nedostačujúce priestory zastaralej budovy. Tento závažný nedostatok a prekážku sa podarilo zlikvidovať jediným možným riešením - výstavbou novej budovy školy.  Školský rok 1967/68 sa začína už v novej budove.

      Začiatkom januára 1971 odchádza Štefan Hežely do dôchodku a novým riaditeľom sa stáva Michal Čičvák. Pod jeho vedením prechádza škola ďalšou etapou kvalitatívneho rastu. Zriaďujú sa odborné učebne, preniká moderná didaktická technika a učebné pomôcky, škola dosahuje pozoruhodné výsledky v učňovských súťažiach na úrovni mesta, kraja i republiky.

      Od r. 1983 preberá školu Podnikové riaditeľstvo ČSAD už pod názvom „Stredné odborné učilište dopravné.“  Partnerskými podnikmi sú aj DPMK, Kovoslužba a ďalšie. Staronovým riaditeľom sa opäť stáva Michal Čičvák.

 Roky 1983 až 1998

      Od 1. 9. l987 sa stal riaditeľom SOU dopravného Ing. Jozef Telepák. Pod jeho vedením sa začala veľká rekonštrukcia školy, prestavba kinosály, modernizácia dielní a učební, bola zriadená autoškola.

 Roky 1998 až súčasnosť

      Od 1. februára  1990 sa stáva riaditeľom SOU dopravného   Mgr. Ján Handžák, vďaka ktorému získava škola vlastné priestory dielní na Bielocerkevskej a Jarmočnej ulici. Zlepšujú sa pracovné podmienky, zriaďujú sa moderné učebne a zabezpečuje sa počítačová technika. Učilište prestáva byť súčasťou ČSAD a od 1. januára 1991 sa stáva samostatným právnym subjektom. Roku 1995 odchádza do dôchodku a na jeho miesto nastupuje v marci 1996 súčasný riaditeľ školy Ing. Jozef Eperješi.

      V krátkom čase majetkovo dal do poriadku školu aj dielne, rozpracoval koncepciu školy a organizačne ju  prepracoval . Počas jeho pôsobenia sa škola ďalej rozvíja –materiálne aj profesionálne. Výsledkom je  internetová sieť šiestich terminálových učební - 4 v škole, 2 v dielňach  na Bielocerkevskej ul. Prístup na internet majú všetky učiteľské  kabinety a vyučujúci majú svoje vlastné internetové schránky. To isté platí aj pre oba priestory dielní na Bielocerkevskej aj Jarmočnej ulici a majstrov odborného výcviku. E-mailová komunikácia škola - odborný výcvik zjednodušila evidenciu dochádzky na teoretickom a praktickom vyučovaní s priamym kontaktom triedneho učiteľa a majstra odborného výcviku.

      Previedla sa rekonštrukcia kúrenia, opravy striech, výmeny okien, maľovanie, spojazdnila vlastná studňa a využitie úžitkovej vody v sociálnych zariadeniach školy. Ako jediná škola má už vlastnú svojpomocne vybudovanú výmenníkovú stanicu, čím sa ušetrili značné prostriedky na vykurovanie školskej budovy. V poslednom roku sa vykonala kompletná rekonštrukcia telocvične, previedla prestavba a moderné vybavenie dvoch laboratórií -elektrického merania, autoelektroniky a  tréningovej odbornej učebne s motorsimulátoromVPC400 .

      Škola po krátkom prechodnom období pod názvom Stredná odborná škola  definitívne získala názov Stredná odborná škola automobilová.

      V súčasnom období dosahuje škola  dobré výsledky aj vďaka sústredenej pozornosti riaditeľa v Stredoškolskej odbornej činnosti, v súťaži ZENIT, v krúžkových ale hlavne v športových činnostiach , dôkazom čoho je celý rad ocenení.

      V marci roku 2005 vďaka personálnemu a materiálnemu vybaveniu sa škola stáva Pilotným centrom Združenia automobilového priemyslu SR - Cechu predajcov a servisov. Predchádzala tomu rozsiahla rekonštrukcia a vybavenie školského autoservisu - dielní na Jarmočnej ulici.

      Škola za podpory VÚC tak získala najmodernejšiu autodiagnostickú techniku a vďaka ZAP SR aj nové vozidlá slúžiace na vyučovanie. Aj priestory dielní  na Bielocerkevskej ulici dostali po rekonštrukcii nové vybavenie a slúžia hlavne pre  oblasti počítačových sietí a informačných technológií. Svoj priestor  v nových terminálových učebniach tu dostal aj odbor komerčný pracovník v doprave.

      Modernizácia vyučovania s využitím IKT v rokoch 2009-2010 sa rapídne zvýšila zapojením 94% učiteľov do  projektov EÚ- ESF – Vzdelávanie. Všetci učitelia  majú v kabinetoch prístup na internet, vlastnú e-mailovú adresu a vlastný notebook.

 Rok 2010

      V poslednom roku sa vykonala kompletná rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení, previedla aj prestavba a moderné vybavenie dvoch laboratórií elektrického merania, autoelektroniky a  tréningovej odbornej učebne s motorsimulátoromVPC400 .

      V týchto dňoch sa technický inventár školy dopĺňa o ďalších 8 ks virtuálnych tabuli do odborných učební , rekonštruuje sa školská internetová sieť tak, aby v každej, aj klasickej učebni bol prístup k internetu .

      Škola je tak po materiálnej a personálnej stránke pripravená stať sa Centrom odbornej prípravy v KSK pre potreby automobilového priemyslu v SR.

        Od 1.9.2008 do 31.12.2008 naša škola niesla názov Stredná odborná škola v Košiciach. Od 1.1.2009 názov našej školy je Stredná odborná škola automobilová v Košiciach.

V období od vzniku našej školy sa remeslo dedilo z pokolenia na pokolenie a našu remeselnícku školu navštevovali len tí, ktorých cech vybral. Z učňov sa postupne stali tovariši a tí už mali väčšiu perspektívu zamestnania. Vtedy vzniklo aj heslo, že remeslo má zlaté dno.

Aj počas socialistických rokov sa naši učni školili pre konkrétne socialistické podniky miestneho priemyslu a mali perspektívu zamestnania. Po roku 1989 pôvodné socialistické podniky postupne prechádzali transformáciami, privatizáciami a aj likvidáciami. Naši žiaci sa začali vychovávať ako štátni žiaci, pretože pôvodný trh práce sa postupne rozpadal a naši absolventi mali stále menšiu možnosť zamestnať sa . Pre terajšie a aj nedávne Košice a ich región je najväčším problémom veľká nezamestnanosť. V praxi našej školy sa v nedávnej minulosti našlo riešenie postupného znižovania nezamestnanosti formou podrobného mapovania trhu práce a bližšou spoluprácou s opravárenskými subjektmi - zamestnávateľmi našich žiakov.

Počas dlhej existencie prešla mnohými zmenami. škola patrila a patrí medzi najväčšie na Slovensku. Zo strany rodičovskej a žiackej verejnosti patrila medzi najvyhľadávanejšie. Toto tvrdenie platí aj dnes, keď sa naša škola postupne modernizuje a transformuje svoje študijné a učebné zamerania podľa požiadaviek okolitej podnikateľskej sféry.

SÚČASNÁ SOŠA V KOŠICIACH

Oproti minulosti sa zmenil charakter odborov. V tomto období má naša škola nielen autoopravárenský charakter, ale aj komerčno-dopravný a predovšetkým autoelektronický. Trvalé postavenie na našej škole majú študijné elektronické odbory zamerané na organizačnú a výpočtovú techniku, číslicovú techniku, spotrebnú elektroniku. Postupne sa má uviesť do života školy nový študijný odbor orientovaný na silnoprúdovú elektrotechniku vo väzbe na DPMK a.s. Košice.

Terajšie programy práce na jednotlivé školské roky vychádzajú predovšetkým zo strategického plánu školy, podľa ktorého sa naša škola organizuje a riadi už štvrtý rok ako pilotná škola automobilového priemyslu Košického samosprávneho kraja. Teda už štvrtý rok plníme zásadné koncepčné ciele, ktoré definované v Národnom programe výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike (Milénium), ktoré patria medzi základné východiská pre stanovenie stratégie pripravovaných vlastných zmien. V návrhu zmien, cieľov sú zapracované viaceré odporúčania materiálu "Strategická štúdia odborného vzdelávania a prípravy", ktorú v rámci projektu PHARE vypracovali experti Európskej únie.

Vstúpili sme do nového tisícročia a žiada sa posúdiť a zhodnotiť súčasný stav rovnováhy medzi štruktúrou vzdelávania absolventov našej školy a potrebou trhu práce. Terajšie pracovné miesta našich absolventov si vyžadujú úzke prepojenie školy na zamestnávateľov. Súčasní a najmä budúci zamestnávatelia našich žiakov potrebujú absolventov so samostatným, tvorivým a divergentným myslením, ktorí budú schopní pracovať v tíme. Preto hlavný pozitívny zlom do života našej školy v oblasti prípravy žiakov na autoopravárenské profesie priniesla spolupráca zástupcov zamestnávateľov a táto spolupráca súvisí s terajším strategickým zámerom smerovania odborného vzdelávania a prípravy na našej škole.

Títo naši zástupcovia zamestnávateľov sú vlastne terajší majitelia autopredajní a autoservisov, ktorí si uvedomili, že je nevyhnutné spojiť sa do organizácie, ktorá by zastupovala a riešila ich potreby a problémy. Touto organizáciou je Cech predajcov a servisov motorových vozidiel (CPSMV), ktorý vznikol v roku 2002 pri Združení automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR). Cech sa snaží riešiť najakútnejšie problémy, ktoré trápia všetkých zúčastnených.

Ide predovšetkým o :

  • postupné priestorové doriešenie dielni pre najnovšie autoservisné technológie s nízkou energetickou náročnosťou,
  • zmena učebných dokumentov pre autoopravárenské odbory podľa požiadaviek praxe,
  • postupné vybavovanie dielni pilotných škôl najmodernejšou autoservisnou technológiou v zmysle predpísaného normatívu, ktorý schválilo MŠSR,
  • postupné vybavovanie odborných učební teoretického vyučovania najvhodnejšou didaktickou - autosimulačnou a počítačovou technikou v zmysle spomínaného predpísaného normatívu,
  • pravidelné monitorovanie študijných výsledkov žiakov žiadaných profesií,
  • pravidelné monitorovanie zamestnanosti našich absolventov,
  • monitorovanie prepojenia školy na autoservisnú prax s tým, že žiaci končiacich ročníkov musia povinne vykonávať odborný výcvik v profesionálnych podmienkach autoservisov,…..
  • školenie a prípravu odborných učiteľov a majstrov pilotných škôl, v rámci projektu CPSMV pri ZAP SR, v spolupráci s pilotnými školami Slovenskej republiky, školenie a príprava riaditeľov pilotných škôl Slovenskej republiky,

Poznámka: Niektoré údaje sme čerpali aj z ALMANACH-u našej školy, ktorý bol vydaný k 125. výročiu založenia našej školy.

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori