ÚDAJE O PROJEKTE

Kód projektu:  

302021J613

Názov projektu:  

Stredná odborná škola automobilová – brána do Tvojej profesijnej budúcnosti

Akronym:  

Žiadosť o NFP:  

NFP302020J613 - Stredná odborná škola automobilová – brána do Tvojej profesijnej budúcnosti

Detail ŽoNFP

Výzva:  

IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Detail výzvy

Zameranie projektu:  

RIUS

Typ partnerstva:  

Žiadne partnerstvo

NACE projektu:  

85321 - Stredné odborné školstvo

Kategórie regiónov:  

menej rozvinuté regióny

Projekt s relevanciou k Regionálnym integrovaným územným stratégiám:  

Áno

Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest:  

Áno

Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja:  

  • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
  • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia:  

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori