Rada školy je iniciatívny a poradný orgán riaditeľa SOŠ automobilovej Košiciach, ktorá vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov,  pedagogických  zamestnancov  a  ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

V zmysle §25 ods. 6 zákona č.596/2003 Z.z. v platnom znení  sú členmi rady našej školy:

a.)    dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

b.)    jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,

c.)    traja zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy, ktorí nie sú zamestnancami školy

d.)    štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, t.j. Košického samosprávneho kraja /ďalej len „KSK“/

e.)    zvolený zástupca žiakov školy.

Medzi štyrmi delegovanými zástupcami zriaďovateľa sú dvaja poslanci Zastupiteľstva KSK s poradovým číslom 7.) a 8..), jeden zamestnanec  Úradu KSK s poradovým číslom 9.) a jeden zástupca právnickej  a fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov školy s poradovým číslom 10.).

 

V Košiciach, dňa 10. 10. 2019

 Spracovala  Ing. Katarína Szabóová   - predseda Rady školy SOŠA v Košiciach                                                                                                                   

Štatút Rady školy na SOŠ automobilovej

Členovia Rady školy:

a.) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

1.  Mgr. Silvia Trnková 

predseda rady školy

učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov školy

2.  Arnold  Rizman

člen rady školy

majster odborného výcviku školy

b.) jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

3.  Viola  Némethová

podpredseda rady školy

odborná referentka školy

c.) traja zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy:

4.   Gabriela Čižmárová   

člen rady školy

mama  žiaka školy

5.  Mgr.  Jana  Pončáková                      

člen rady školy

mama  žiaka školy

6.  Milan  Kurylak

člen rady školy

otec  žiaka školy

d.) štyria  delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, t.j. Úradu Košického samosprávneho kraja

7.   Mgr. Martin Seman   

člen rady školy

zamestnanec Úradu KSK

8.    Ing. Henrieta Kubová                        

člen rady školy

zamestnanec Úradu KSK

9.   RNDr. Jana Partilová

člen rady školy

zamestnanec Úradu KSK

10.  Ing. Beáta Parikrupová

člen rady školy

podnikateľ z oblasti  motorových  vozidiel

e.) zvolený zástupca žiakov školy

11. Michal Oravec

člen rady školy

žiak školy 

Vyhlásenie volieb do Školského parlamentu

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori