Školský rok : 2018/2019

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Silvia Trnková - kabinet č.72

Školská psychologička: Mgr. Natália Bánesová - kabinet č.72                                                             

Stránkové hodiny  -  Mgr. Silvia Trnková

Týždeň:
I. - nepárny, II. - párny

Deň v týždni

Čas[hodiny]

              od - do            

I. a II. týždeň - párny/nepárny

streda

8.00-11.40

  - iné dni po osobnej alebo telefonickej dohode!

E-mailsilvia.trnkova(zavinac)sosake.skTelefón: 055/6765700, Miestnosť: kabinet č. 72

Stránkové hodiny  -  Mgr. Natália Bánesová

Týždeň:
I. - nepárny, II. - párny

Deň v týždni

Čas[hodiny]

              od - do            

I. týždeň- nepárny

utorok

7.00-15.00

streda

7.00-15.00

štvrtok

7.00-11.15

II. týždeň- párny

utorok

7.00-15.00

streda

7.00-11.30

štvrtok

7.00-11.15

E-mailnatalia.banesova(zavinac)sosake.skTelefón: 055/6765700, Miestnosť: kabinet č. 72

 

Úlohy výchovného poradcu:

 • zabezpečuje metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy,
 • sprostredkúva spojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež,
 • spolupracuje s CŠPP, pracovníkmi štátnej a verejnej správy, pracovníkmi úradov práce pri zabezpečovaní informačno-poradenskej, konzultačnej a diagnostickej  činnosti,
 • monitoruje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov,
 • poskytuje pomoc pedagógom a rodičom detí pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchami správania pri ďalšej profesijnej orientácii a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnymi pedagogickými potrebami,
 • plní úlohy v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie žiakov,
 • venuje mimoriadnu pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s VPU a tiež nadaným žiakom.

Kedy vyhľadať výchovného poradcu?

 • Ak sa objavujú  zlé vzťahy v triede, doma,
 •  ak potrebujete poradiť s výberom strednej školy,                                                                                                                           
 • ak žiakovi niekto ubližuje, šikanuje ho,
 • ak  pribúdajú problémy s učením, so správaním,
 • ak máte potrebu poradiť sa, vyrozprávať, zdôveriť.

Spolupracujeme:

 • ·         Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park č. 10, 040 011 Košice,  Telefón:   055/ 787 16 11, 055/ 787 17 11
 • ·         Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, 040 01 Košice. Telefón: 055/ 796 12 11

Dokumenty na stiahnutie:

 • Žiadosť o integráciu.
 • Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky.
 • Prihláška na vysokú školu.    

 

Školský psychológ  SOŠ automobilovej v Košiciach

Základnou úlohou  školskej psychologičky je poskytnúť psychologické poradenstvo všetkým, ktorí to potrebujú. Klientom sa môže stať ktokoľvek, kto sa bude nachádzať v ťažkej životnej situácii, nebude  si  vedieť  rady s nejakým problémom alebo sa bude  chcieť len porozprávať, či niečo o sebe zistiť.
 
Kde nájdete školského psychológa?
Každý  utorok  a  štvrtok v kabinete  č.72 „na chodbe nad vrátnicou – pred klubovňou školy“. Ďalšie  termíny  individuálneho  poradenstva   sú poskytované po dohode, a to osobne alebo e-mailom.
 
Kontakt na školského psychológa

Mgr. Natália Bánesová ,e-mail: natalia.banesova(zavinac)sosake.sk, telefón: 055 6765700-1  kl.71   

Etika práce školského psychológa
Psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch a vyšetreniach, chráni práva a dôstojnosť  jedincov, ktorým  poskytuje psychologické služby, teda žiakov, učiteľov, rodičov, rešpektuje  klientovo  právo  voľby  dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách a pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne.
 
Pre koho poskytuje psychológ poradenstvo?
Individuálne poradenstvo je poskytované  žiakom, učiteľom, majstrom /ďalej len pedagógom/  a rodičom
 
Aká je náplň práce školského psychológa?

Náplňou práce je poskytnutie individuálnej psychologickej podpory žiakom, pedagógom, predchádzanie negatívnych javov (frustrácia, strata motivácie, záškoláctvo a pod.), udržiavanie vhodnej školskej klímy a optimálnych vzťahov medzi pedagógmi  a žiakmi, žiakmi navzájom a pedagógmi navzájom, rozvíjanie sociálnych kompetencií a  zručností žiakov a diagnostikovanie žiakov s problémami v učení a správaní a žiakov talentovaných a nadaných.
Ďalšou dôležitou témou, ktorej sa psychológ vo svojej práci so žiakmi venuje, je rodina, konkrétne sa zaoberá výchovou k manželstvu a rodičovstvu. V súvislosti s tým poskytuje žiakom formou informatívnych prednášok alebo individuálnych konzultácií aj rady týkajúce sa intímnych vzťahov a uzatvárania manželstva.    

1.      Identifikačno-diagnostická činnosť -- psychologické vyšetrenia na požiadanie školy alebo zákonného zástupcu, identifikácia žiakov nadaných, trvale a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, žiakov s poruchami správania, žiakov so špecifickými potrebami, úzkostných a nezrelých žiakov, skupinové a individuálne testovanie 

2.      Preventívna činnosť– screeningové aktivity, konzultácie s pedagógom, spolupráca s vedením školy pri zabezpečovaní optimalizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšovanie medziľudských vzťahov v škole a v triede, optimalizovanie metód učenia žiakov, zabezpečovanie psychohygieny učenia, predchádzanie negatívnych javov na školách ako násilie, šikanovanie, intolerancia, záškoláctvo, vyčerpanosť, strata motivácie a pod.  Psychológ sa preventívne venuje aj závislostiam, akými sú gamblerstvo alebo drogová závislosť, pričom v súvislosti s touto témou spolupracuje s ďalšími odborníkmi.

3.      Intervenčná činnosť-- besedy a prednášky, rozhovor,  skúmanie skupín žiakov, testy na zisťovanie schopností, tvorivosti, osobnostné dotazníky, testy na motiváciu, frustráciu, na zisťovanie problémov a porúch správania, hranie rolí, psychologické hry, zlepšovanie sociálnych a komunikačných zručností

4.      Konzultačná činnosť pre pedagógov

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori