Stredoškolské sociálne štipendiá v školskom roku 2023/2024

 

Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa§ 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVa Š SR č. 224/2022 Z.z. o strednej škole .Štipendium sa poskytuje v období  školského vyučovania - §149 ods. (2) .

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, strednej odbornej školy alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

 1. a)ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny), alebo
 2. b)u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.
 3. c) štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul čas podmienečného vylúčenia. Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý opakuje ročník.

Doklady potrebné k poberaniu sociálneho štipendia

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v  hmotnej núdzi alebo podľa životného minima:

 1. A) Hmotná núdza
 • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi (dátum potvrdenia najskôr september 2022)
 • vysvedčenie za predchádzajúci polrok.
 1. B) Životné minimum- doložiť všetky doklady o príjme posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok za rok 2022
 • príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,
 • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
 • doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,
 • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
 • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
 • vysvedčenie za posledný polrok

 

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

 

 1. a) 61,39 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

 

 1. b) 42,97 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

 

 1. c) 30,70 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

 

Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2022 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

                                               122,77  € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

  

Štipendium sa vypláca:

 • každý mesiac v období medzi 20. a 30. dňom v mesiaci
 • za mesiac jún je štipendium vyplácané až v septembri
 • štipendium môže byť poslané poštou–od priznanej výšky štipendia je odpočítané poštovné alebo
 • zaslané na účet

                                                                                 

 

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladoch, v ktorom mesiaci sa o štipendium žiada. Štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznanie štipendia.

 

Žiadosť o poskytnutie štipendia - si môžete prevziať u p. Alici Hofírkovej , štzdijné odd. č.dv. 43 alebo vytlačiť na stránke

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/tlaciva.html?page_id=9379

 

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori