Stredoškolské sociálne štipendiá v školskom roku 2021/2022

www.cvtisr.sk

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa§ 149 Štipendium.Štipendium sa poskytuje v období  školského vyučovania - §149 ods. (2) .

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, strednej odbornej školy alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a)      ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny), alebo

b)     u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

c)      žiak dosiahne prospech najhorší 3,50 za posledné klasifikačné obdobie

d)     žiak nemal z níženú známku zo správania za posledné klasifikačné obdobie

 

Sumy životného minimasú podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov v školskom roku 2018/2019:

 

       218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Doklady potrebné k poberaniu sociálneho štipendia

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v  hmotnej núdzi alebo podľa životného minima:

 

A) Hmotná núdza

 • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi (dátum potvrdenia najskôr september 2020)
 • vysvedčenie za posledné klasifikačné obdobie

 

B) Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2020

 • príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,
 • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
 • doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,
 • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),
 • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
 • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
 • vysvedčenie za posledný polrok

 

Výška štipendia

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polrokuškolského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

a) 49,78 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

 

b) 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

 

c) 24,892 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Štipendium sa vypláca:

·         každý mesiac v období medzi 20. a 30. dňom v mesiaci

·         za mesiac jún je štipendium vyplácané až v septembri

·         štipendium môže byť poslané poštou–od priznanej výšky štipendia je odpočítané poštovné alebo

·         zaslané na účet

 

                                                                                  

Vyplácanie štipendia môže byť zrušené riaditeľom školy, ak žiak:

·         za predchádzajúci polrok štúdia má zníženú známku zo správania

·         hrubo porušil vnútorný školský poriadok v súlade s §144 Zákona 245/2008 Z.z  (Školský zákon)

·         bol podmienečne vylúčený zo školy

 

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladoch, v ktorom mesiaci sa o štipendium žiada. Štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznanie štipendia.

 

Žiadosť o poskytnutie štipendia - si môžete prevziať u p. Alici Hofírkovej , štzdijné odd. č.dv. 43 alebo vytlačiť na stránke

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/tlaciva.html?page_id=9379

Duálne vzdelávanie
Škola je partnerom národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP".  
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje".

 

                         

Projekt - Brána do tvojej profesijnej budúcnosti
Partneri a sponzori

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania

                                    

Ďalší partneri a sponzori