• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

študijný odbor: 3968 M logistika

Odbory: 4 ročné odbory: Mechanik počítačových sietí


Mechanik elektrotechnik - informačné technológie


Mechanik elektrotechnik - autoelektronika


Mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika


Autotronik
    Logistika  
    Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

   Informácia o novom štvorročnom študijnom odbore  3968 M logistika:

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky svojim rozhodnutím z 31.08.2017 zaradilo do siete našej školy začínajúc školským rokom 2018/2019 nový študijný odbor „3968 M logistika“. Je to štvorročný študijný odbor s maturitou, ako na obchodných akadémiách.  

Naša škola z vyučovaním predmetu logistika má svoje skúsenosti pri vyučovaní iných maturitných odbornosti – predaj a servis vozidiel, dopravná prevádzka, komerčná činnosť v doprave. Rozdiel je v tom, že v tomto prípade už nejde o predmet, ale o odbornosť zameranú na Logistiku.  Takto chceme rozšíriť možnosti štúdia pre svojich žiakov a súčasne reagovať na požiadavky trhu práce. Jedným z cieľov uvedeného študijného odboru našej školy by mala byť snaha dosiahnuť stav, kedy náš absolvent bude vedieť využívať nielen teoretické informácie a informačno-komunikačné technológie vo svojom budúcom zamestnaní, ale aby aj vedel pružne reagovať na požiadavky prostredia a tým by plne vyhovoval požiadavkám svojho zamestnávateľa a nachádzal pre neho optimálne ekonomicko-technické  riešenia. Jedným z prioritných cieľov optimalizácie firemných procesov je zefektívnenie procesu nákupu, skladovania, dopravy, výroby....a tým riadené ovplyvnenie spotreby firmy. S využitím moderných informačných technológií možno aj zdĺhavý a byrokratický nákup, skladovanie, dopravu a prepravu, výrobu,...  zmeniť na efektívny proces. Informačný systém Logistika prináša firmám maximálnu automatizáciu celého procesu a je koncipovaný ako nadstavbový informačný systém. S ekonomickým systémom si obojsmerne vymieňa dáta a zabezpečuje workflow procesy. Integráciou Logistiky nákupu, skladovania, dopravy, výroby,..... s ekonomickým systémom získa firma škálovateľný informačný systém s dynamickým workflowom, ktorý vytvára kompaktný celok.

Firmy, ktoré v rámci nového študijného odboru chcú s nami spolupracovať nám poskytli podporné stanoviska:  

ST Green transport s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice; AUTO GABRIEL s.r.o. Košice, Osloboditeľov č.70, 040 17 Košice –Barca; METRO Cash & Carry s.r.o. – Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji – s pobočkou v Košiciach; UND – 03 a.s. Košice, Rastislavova 106, 040 01 Košice; DPMK a.s. Košice, Bardejovská č.6, 043 29 Košice; EUROVIA SK, a.s., Košice, Osloboditeľov č.66, 040 17 Košice.

Podporné stanovisko nám poskytla aj TU – fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií /BERG/ a jej  Ústavu logistiky.   Podporné stanovisko máme aj od Zväzu logistiky a zasielateľstva SR cestou prezidenta ZLZ SR. Naša škola je aspoň 20 rokov pridruženým členom Zväzu logistiky a zasielateľstva  Slovenskej republiky.                                        

Štúdium  tohto moderného a pre prax veľmi potrebného odboru bude u nás koncipované  tak, aby pripravilo absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom vrátane jazykových schopností (študenti sa učia dva cudzie jazyky), s odbornými teoretickými vedomosťami (získavajú vedomosti a zručnosti zo základov výrobných procesov - strojárstva, základov elektrotechniky, osvojujú si vedomosti hlavne z ekonomického vzdelávania, logisticky zameraných predmetov a automobilovej techniky a technológie i praktickými spôsobilosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú technickú, prevádzkovú, ekonomickú a obslužnú činnosť vo výrobných podnikoch automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, v prevádzkach autoservisov, ako aj v podnikoch zabezpečujúcich obstaranie prepravy a ďalších činností s tým spojených (dopravné, zasielateľské/špedičné spoločnosti na rôznych pozíciách v oblasti logistiky, ako pracovník-špecialista skladového hospodárstva v autoservisoch, disponent materiálového zásobovania, disponent spracovania objednávky od zákazníka, interný disponent, fakturant, reklamant, plánovač, kalkulant, účtovník, pokladník, pracovník v oblasti vnútropodnikových informačných systémov a ďalšie odbornosti, ktoré sú súvisia  s logistikou aj v iných odvetviach priemyslu a ekonomiky Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonajú maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie. Absolventi sú tiež pripravení na ďalšie vysokoškolské štúdium na univerzitách so zameraním na logistiku, podnikovú logistiku, logistiku v prevádzkach autoservisov a dopravnú logistiku.

Štúdium u nás bude  koncipované tak, že žiaci v rámci praktickej prípravy absolvujú v prvom ročníku predmet Odborná prax s 3-hodinovou dotáciou za týždeň, ktorý sa zameriava na získanie hlavne praktických zručností pri práci s kovom, používaním a dodržiavaním technologických strojárskych postupov (dielne školy) a vo štvrtom ročníku s dotáciou 6 hodín za týždeň kde sa jedná už o aplikáciu vedomostí získaných v teoretickej oblasti, v konkrétnych logistických, zasielateľských firmách, autoservisoch, veľkoskladoch supermarketov a pod.  V rámci praktickej prípravy získavajú absolventi tohoto nášho odboru aj praktické zručnosti a skúsenosti na cvičeniach zo Základov elektrotechniky, naučia sa písať prstokladom a viesť hospodársku korešpondenciu, čítať a vytvárať technické výkresy aj v programoch typu CAD, účtovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve, riešiť simulované modelové úlohy na cvičeniach z predmetu Logistika a samozrejme pracovať s Logistickými informačnými systémami a softvérmi  Tecnomatix a Plant Simulation a ďalšími. Vo štvrtom ročníku si môžu vybrať jeden z voliteľných predmetov  sa časovou dotáciou 1 hodiny za týždeň, a to buď predmet Vyššia matematika (príprava na VŠ) alebo predmet Ročníkový projekt (príprava na odbornú časť maturitnej skúšky)

Na web stránke: www.sustavapovolani.sk/oz_domov  ... je možné nájsť  rôzne povolania súvisiace s odbornosťou  "logistik" a ich národný  štandard: 

V Košiciach a okolí už existuje množstvo ďalších firiem, ktoré sa zaoberajú logistikou nepriamo ale aj priamo. Logistika je veľmi blízkym odborom našich zmluvných autoservisov a zmluvných prepravných spoločnosti, ktorých je takmer 80. Absolvent tohto odboru nájde rýchle uplatnenie v každom zameraní, kde sú potrební zamestnanci s cieľom nájsť efektívne riešenia v oblasti nákupu, skladovania, dopravy a prepravy rôzneho tovaru a nielen priemyselnej výroby.   V tomto období sa v okolí Košíc budujú nové logistické cen

 Ing.Jozef Eperješi,  riaditeľ SOŠA v Košiciach

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI