• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

2493 L predaj a servis vozidiel

 
  Odbor 2493 L - predaj a servis vozidiel  

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2493 L  PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL


Názov a adresa školy

SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Názov školského vzdelávacieho programu

Predaj a servis vozidiel 

Kód a názov ŠVP

24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného  odboru

2493 Lpredaj a servis vozidiel

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denné

 Charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiel je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch v predajno-servisných strediskách. Jeho praktické uplatnenie je možné na poste technického pracovníka v pozícií predajcu vozidiel, asistenta predaja, prijímacieho technika, asistenta servisu, predajcu náhradných dielov, predajcu doplnkov a príslušenstva a skladníka náhradných dielov, ktorý je nielen technicky znalý, ale aj marketingovo pripravený s osvojenými znalosťami logistiky a podnikateľskej etiky.

Absolvent študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiels výberom predmetu manažment práce servisného poradcu je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa na pozícií popredajnej starostlivosti o zákazníka  v servisných strediskách.  Jeho praktické uplatnenie je možné na poste technického pracovníka v pozícií servisného poradcu, prijímacieho technika servisu, asistenta servisu ktorý je nielen technicky znalý, ale aj marketingovo pripravený s osvojenými znalosťami logistiky a podnikateľskej etiky.

Absolvent študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiels výberom predmetu manažment práce predajcu je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa na pozícií predajnej starostlivosti o zákazníka  v predajných strediskách.  Jeho praktické uplatnenie je možné na poste predajcu vozidiel, asistenta predaja  a predajcu náhradných dielov, ktorý je nielen technicky znalý, ale aj marketingovo pripravený s osvojenými znalosťami logistiky a podnikateľskej etiky.

Absolvent študijného odboru 2493 L predaj a servis vozidiels výberom predmetu manažment práce logistika v servise je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa na pozícií predajnej a popredajnej starostlivosti o zákazníka  v predajných a servisných strediskách.  Jeho praktické uplatnenie je možné na poste logistu, skladníka a technika skladu v servise a predajní vozidiel, ktorý je nielen technicky znalý, ale aj marketingovo pripravený s osvojenými znalosťami logistiky a podnikateľskej etiky. Absolvent pozná princípy jednotlivých obchodno – technických procesov alebo zariadení a technológií, má prehľad o aktuálnej situácií na trhu a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Svojim tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním servisných činností firmy, posúdenia technického stavu vozidiel a ich častí, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu. Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie. Svoje znalosti je schopný prezentovať a využívať napríklad pri zabezpečovaní, návrhu a realizácií výstavníckej činnosti a pod.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej  ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi racionálne používať technické metódy a využívať odborné zručnosti, pričom uplatňuje získané environmentálne vedomosti. Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami podnikateľskej etiky, humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.

Absolvent je pripravený uchádzať sa o ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium.

Kompetencie absolventa

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami:

 Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sú  zakomponované do všetkých vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

a)Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj znevýhodnených sociálnych skupín.

Absolvent má:
 • vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,
 • reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,
 • podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,
 • vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,
 • aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,
 • vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,
 • štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),
 • navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,
 • osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,
 • spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,
 • orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,
 • vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,
 • vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,
 • rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,
 • ovládať operácie pri práci s počítačom,
 • pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,
 • pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,
 • oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.
 • Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

Absolvent má:
 • významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,
 • vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,
 • rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,
 • samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,
 • predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
 • ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,
 • samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,
 • vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,
 • určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
 • stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,
 • plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,
 • overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,
 • mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,
 • prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,
 • predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
 • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod.  Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:
 • objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,
 • získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,
 • zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,
 • určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,
 • vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,
 • poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),
 • vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
 • spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.         

 d) Podnikateľské spôsobilosti

Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské výkony.  Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak. Je potrebné vyvíjať motivačné opatrenia. Investovanie do ľudských zdrojov tiež znamená umožniť jednotlivcom, aby si riadili vlastné „životné portfólia“ a zviditeľniť im širší rozsah vzdelávacích cieľov. Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti  založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.

Absolvent má:
 1. vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,
 2. orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,
 3. vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,
 4. samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,
 5. viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,
 6. pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,
 7. využívať marketingový manažment,
 8. rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,
 9. vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,
 10. ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,
 11. zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,
 12. využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
 13. pracovať s materiálmi a informáciami v dvoch cudzích jazykoch,
 14. ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,
 15. rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
 16. myslieť systémovo a komplexne,
 17. prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,
 18. ovládať podstatu systémovej analýzy,
 19. rešpektovať právo a zodpovednosť,
 20. mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
 21. sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,
 22. poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,
 23. mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,
 24. mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími predstavami a reálnymi predpokladmi,
 25. robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,
 26. chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
 27. dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojími predpokladmi a ďalšími možnosťami. 
 28. Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase.  Nová iniciatíva v oblasti elektronického vzdelávania (E-learning) si kladie za cieľ zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti žiakov. Efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, vrátane možnosti učenia sa formou on-line, výrazne prispeje k realizácii celoživotného vzdelávania pre ľudí rôzneho veku, k udržiavaniu identity komunity a vytváraniu možnosti virtuálnej komunikácie  medzi lokálnymi komunitami aj na veľké vzdialenosti. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.

Absolvent má:
 1. zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,
 2. ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,
 3. pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,
 4. vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
 5. vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,
 6. graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,
 7. komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,
 8. evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,
 9. chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
 10. posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.
 11. Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú seba poznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na Zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.  

Absolvent má:
 • porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,
 • uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,
 • konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,
 • poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,
 • orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,
 • uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,
 • poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,
 • uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,
 • pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,
 • chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,
 • uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,
 • chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,
 • tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,
 • dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,
 • konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,
 • uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,
 • zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,
 • uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte
 • podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

 Všeobecné kompetencie                                               

Absolvent má:
 • zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,
 • vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,
 • ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,
 • získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,
 • uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,
 • pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,
 • chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,
 • vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,
 • vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,
 • pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,
 • v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,
 • v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,
 • s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,
 • v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,
 • chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,
 • mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,
 • uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,
 • chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),
 • v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,
 • vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,
 • rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,
 • vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,
 • osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,
 • cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,
 • rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,
 • rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,
 • vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,
 • aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),
 • poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,
 • chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,
 • vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,
 • prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,
 • uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,
 • ovládať a doržiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

Odborné kompetencie

 1. Požadované vedomosti
Absolvent má:
 • poznať technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve,
 • vedieť čítať výrobné výkresy s dôrazom na požadované tvary, rozmery, ich presnosť a požadovanú akosť povrchu,
 • vedieť čítať výkresy zostáv a schematických výkresov,
 • poznať základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu,
 • poznať strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,
 • poznať teoretické základy princípov činnosti strojov a zariadení,
 • poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup výroby,
 • poznať metódy zisťovania technických vlastnosti materiálov,
 • poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce a ochrany životného prostredia,
 • poznať základné automatické systémy,
 • poznať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej štruktúre podniku,
 • poznať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti,
 • technicky myslieť a rozhodovať,
 • vedieť aplikovať v praxi základy technickej mechaniky,
 • vedieť hodnotiť stav, priebeh a výsledky práce,
 • poznať metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín,
 • definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov,
 • vedieť použiť základné poznatky z oblasti práva a vyjadriť ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,
 • vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach,
 • poznať informačné systémy a ich možnosti aplikácie do praxe,
 • definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou,
 • poznať možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,
 • poznať  a ovládať cyklus predaja motorového vozidla
 • poznať a ovládať cyklus spracovania servisnej zákazky
 • poznať a ovládať cyklus logistiky v predaji a servise vozidiel
 • poznať organizáciu a riadenie práce autoservisu
 • poznať organizáciu a riadenie práce v predaji motorových vozidiel
 • poznať a ovládať evidenciu skladového hospodárstva, logistiku servisu alebo predajcu motorových vozidiel (príjem, výdaj materiálu, spracovanie požiadavky na výdaj, objednávka jednotlivých položiek skladu, teórie minimálnych zásob, spôsoby dodávky materiálu  a pod.),
 • definovaťprávne normy v oblasti občianskeho, obchodného, zmluvného, trestného a pracovného práva, vedieť vypracovať zmluvný vzťah medzi zákazníkom a firmou,  podrobne a detailne ovládať náležitosti zmluvných vzťahov pri predaji motorových vozidiel a ich komponentov
 • ovládať postupy pri poistných udalostiach,
 • ovládať  akvizíciu a jej význam v obchode,
 • poznať štandardy pri predaji a servise vozidiel,
 • poznať CRM systém.
 • Požadované zručnosti
Absolvent vie:
 •  identifikovať strojové súčiastky,
 • s istotou ovládať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,
 • rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky,
 • vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov a postupov,
 • orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení,
 • vykonávať údržbu strojov a zariadení,
 • manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil životné prostredie,
 • zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,
 • využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,
 • postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,
 • postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
 • docieliť(zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,
 • vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,
 • dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb,
 • využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,
 • aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek, prezentácií vo všetkých oblastiach,
 • získať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do praxe,
 • koordinovať činnosť malej skupiny pracovníkov,
 • komunikovať so zákazníkom,
 • viesť obchodný rozhovor,
 • analyzovať získaných informácií,
 • ovládať a aplikovať garančné, kulančné podmienky,
 • vyjednávať,
 • používať kalkulačný program opráv motorových vozidiel,
 • dodržiavať štandardy procesu  predaja a servisu vozidiel,
 • realizovať výstupnú kontrolu kvality služby,
 • aplikovať obchodnícke a vyjednávanie zručnosti, znalosť interných predpisov a postupov,
 • aplikovať obchodnícke praktiky,
 • vykonávať proces riadenia zákaziek,
 • vykonávať Folow Up

 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                     

Absolvent sa vyznačuje:

 • dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,
 • samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,
 • manuálnou zručnosťou v činnostiach – podľa absolvovaného trojročného učebného odboru,
 • kreatívnym myslením,
 • schopnosťou integrácie a adaptability,
 • organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,
 • prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,
 • vhodným sociálnym správaním a prejavmi,
 • sebadisciplínou a mobilitou,
 • potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam,
 • riadením sa morálnymi normami spoločenského správania,
 • schopnosťou pracovať v týme, pričom vie odborne komunikovať a vhodným
 • spôsobom prijímať a odovzdávať svoje skúsenosti,
 • dôslednosťou a zachovávaním diskrétnosti v pracovných vzťahoch,

  UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  2493 L  PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL

 Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

Škola (názov, adresa)

 

 SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

 

 

Názov ŠkVP

Predaj a servis vozidiel 

Kód a názov  ŠVP

24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov učebného odboru

2493 Lpredaj a servis vozidiel

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

iné

vyučovací jazyk – slovenský jazyk

Štátny vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí

Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín celkom

Vyučovací predmet

   Počet týž. vyučovacích hodín celkom

Disponibilné hodiny

Všeobecné vzdelávanie

 

31

Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety

 

 

29

 

2

Jazyk a komunikácia

18

 

18

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

slovenský jazyk a literatúra

6

 

prvý cudzí jazyk

 

anglický jazyk/nemecký jazyk

6

 

druhý cudzí jazyk

 

anglický jazyk/nemecký jazyk

6

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

2

 

2

 

dejepis

 

dejepis

2

 

Človek a príroda

1

               

1

 

ekológia

 

ekológia

1

 

fyzika

 

fyzika

 

 

chémia

 

chémia

 

 

biológia

 

biológia

 

 

Matematika a práca s informáciami

6

 

6

2

matematika

 

matematika

4

 

informatika

 

informatika

2

2

Zdravie a pohyb

2

 

2

 

telesná výchova

 

 

2

 

Disponibilné hodiny

2

 

 

 

Odborné vzdelávanie

35

 

22

15

Teoretické vzdelanie

12

 

14

11

 

 

komunikácia a komunikačná technika a)

8

 

 

 

právna  a ekonomická náuka

3

 

 

 

základy logistiky

1

 

 

 

manažment a marketing

2

 

 

 

prevádzka servisu a predaja vozidiel

 

4

 

 

automobilová technika a technológia 

 

1

Povinne voliteľné predmety

6

 

 

6

 

 

manažment práce servisného poradcu a) j)

 

6

 

 

manažment práce predajcu motorových vozidiel a) j)

 

6

 

 

manažment práce logistika a) j)

 

6

Praktická príprava

8

 

8

4

 

 

odborná prax

8

4

Disponibilné hodiny

15

 

 

 

CELKOM

 

 

66

CELKOM

 

 

51

17

  6.2. UČEBNÝ PLÁN

 

 

Škola (názov, adresa) 

 

 SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Názov ŠkVP

Predaj a servis vozidiel 

Kód a názov  ŠVP

24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2493 Lpredaj a servis vozidiel

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

Denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

vyučovací jazyk – slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

16

15

31

slovenský jazyk a literatúra a)

3

3

6

1.cudzí jazyk  a) b)

3

3

6

2.cudzí jazyk  a) b)

3

3

6

dejepis

1

1

2

ekológia

1

-

1

matematika

2

2

4

informatika a)

2

2

4

telesná výchova a)

1

1

2

Odborné predmety

18

19

37

komunikácia a komunikačná technika a)

4

4

8

právna  a ekonomická náuka

2

1

3

základy logistiky

1

-

1

manažment a marketing

2

-

2

prevádzka servisu a predaja vozidiel

2

2

4

automobilová technika a technológia 

1

-

1

odborná prax d)

6

6

12

Povinne voliteľné predmety f)

 

6

6

manažment práce servisného poradcu a) f)

-

6

6

manažment práce predajcu motorových vozidiel a) f)

-

6

6

manažment práce logistika a) f)

-

6

6

Spolu

34

34

68

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

30

Maturitná  skúška

-

2

Časová rezerva  c)

7

4

Spolu týždňov

40

37

 Poznámky k učebnému plánu:

 1. Trieda sa môže deliť so súhlasom riaditeľa školy na 2 a viac skupín.
 2. Vyučujú sa dva  jazyky: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky  podľa potreby a podmienok školy.
 3. V 1. a 2. ročníku môže byť súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku/plávanie, lyžiarsky výcvik, turistika .../
 4. Odborná prax sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností na prevádzkových pracoviskách zamestnávateľov.
 5. Žiaci v každom ročníku môže absolvovať exkurziu (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní..
 6. Žiak si povinne vyberie jeden z odborných predmetov, ktorý profiluje odbornú prípravu žiaka na príslušné pracovné pozície.

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI