• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

študijný odbor: 2495 K autotronik

Nový experimentálny študijný odbor určený na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov na diagnostiku, opravy a údržbu motorových vozidiel v rámci autoopravárenských služieb, ale aj vo výrobe automobilov a v živnostenských povolaniach.

 Charakteristika absolventa

Absolvent  študijného odboru 2495 K autotronik je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný po nástupnej praxi a zodpovedajúcej dobe zapracovania pripravený samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych  pracovníkov  vo svojom odbore – automobilový priemysel, autoopravárenstvo, a pod.

Absolvent študijného odboru 2495 autotroniks rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania je pripravený k výkonu náročných činností v oblasti údržby, opráv a predovšetkým diagnostiky motorových vozidiel. Ďalšie uplatnenie môže absolvent nájsť v oblasti prevádzky a servisu motorových vozidiel ako prijímací technik, predajca vozidiel, vedúci autoservisu, technik v staniciach technickej kontroly, v staniciach emisných kontrol, apod., a taktiež môže nájsť uplatnenie v samotnom podnikaní v oblasti autoopravárenstva.

Absolvent má vedomosti a zručnosti z oblasti strojárskeho vzdelávania(technické a elektrotechnické zobrazovanie súčiastok, mechanizmov a funkčných celkov, orientácia v odbornej literatúre, návodoch, normách, tabuľkách, manuáloch a pod., tvorba technickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky), elektrotechnického vzdelávania (teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri opravách a nastavení elektrických a elektronických zariadení a príslušenstva cestných vozidiel, meranie neelektrických a elektrických prístrojov a zariadení, ich základné funkcie vo vozidlách a možnosti ich ďalšieho využitia, diagnostikovanie a meranie technického stavu vozidiel pri uplatňovaní najdôležitejších zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým ochrany pred účinkami elektrického prúdu s poskytnutím prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom).

Absolvent disponuje aj odbornými kompetenciami súvisiacimi s prevádzkou a údržbou strojov a zariadení so zameraním na cestné vozidlá, jednaním so zákazníkmi, zaisťovaním príjmu a výdaja vozidiel do opravy alebo z opravy, prevádzaním opráv, nastavením a diagnostikovaním, prípravou nových vozidiel na prevádzku, vykonávaním organizačných alebo servisných úkonov v stanici technickej kontroly a stanici merania emisií, spracovaním servisnej dokumentácie a pod.

Absolvent má vedomosti i ekonomického charakteru. Svojím tvorivým prístupom je schopný podporovať marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka.

Absolventi tohto študijného odboru s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania  sú  pripravení vykonávať mechanické, a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami elektronických prvkov azariadení v dopravnej prevádzke, sú schopní vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru vo firmách, ktorých predmetom činnosti je autoopravárenstvo, predaj automobilov, resp. ich prevádzka.

Pre kvalifikované  vykonávanie  uvedených  činností  získajú  absolventi štúdiom široký  odborný  profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, logicky mysliaci, schopní aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov, schopní samostatnej práce i práce v tíme, sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Sú schopní využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami vlastenectva, humanizmu, etiky a demokracie. Absolventi získajú také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.

Hlavným cieľom študijného odboru je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na domácom i zahraničnom trhu práce. Zároveň sa absolvent v primeranom rozsahu pripravuje tak, aby po zapracovaní mohol získať certifikáty medzinárodnej úrovne. Absolvent študijného odboru autotronik je zároveň pripravený pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárskych a dopravných vysokých školách a univerzitách.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku/anglickom, nemeckom /, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Absolvent štvorročného študijného odboru 2495 K autotronik  po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení štúdia získava absolvent  vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

Tento odbor otvárajú len tri školy na Slovensku :SOŠ automobilová v Košiciach, Dopravná akadémia v Žiline a SOŠ automobilová Trnava

Základné informácie o odbore a učebný plán:


Škola (názov, adresa)

SOŠ automobilová Moldavská cesta 2 ,04199 Košice

Názov ŠkVP

Autotronik

Kód a názov  ŠVP

23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I

Kód a názov študijného odboru

2495 K  autotronik

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 11 : 354

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

Štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

14

14

11,5

9,5

49

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk  a literatúra  a), c), h)

3

3

3

3

12

1. cudzí jazyk a), b), c), h)

3

3

3

3

12

Človek a hodnoty

 

 

 

 

 

Etická výchova/Náboženská výchova a), c), d), h)

1

1

-

-

2

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

 

Dejepis  h)

1

1

-

-

2

Občianska náuka  h)

1

1

1

-

3

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Fyzika h)

1

1

1

-

3

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

 

Matematika  h)

1,5

1,5

2

2

7

Informatika  a), k)

1

1

-

-

2

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova a), c), e)

1,5

1,5

1,5

1,5

6

Odborné predmety

19

19

21,5

23,5

84

Teoretické vzdelávanie

 

 

 

 

 

Technické kreslenie a) g)

2(1)

1,5(1,5)

-

-

3,5

Strojárstvo

2,5

 

-

-

2,5

Strojárska technológia

2

 

 

 

2

Elektrotechnika a), c), g)

4(2)

 

-

-

4

Elektronika a), c),g)

-

3(1)

 

 

3

Elektropríslušenstvo motorových vozidiel

 

1,5

2

4,5

8

Ekonomika a), g)

0,5

2,5(2)

-

 

3

Automobilová technika a opravárenstvo

2

2,5

1

1,5

7

Prevádzka dielne

-

2

-

 

2

 Technika jazdy

 

-

1

-

1

Praktická príprava

 

 

 

 

 

Odborný výcvik  c), f)

6

6

17,5

17,5

47

Spolu

33

33

33

33

132

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode j)

 

 

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia i)

 

 

 

 

 

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI