• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Odbor 2414 L strojárstvo

Odbory: Nadstavbové štúdium: Strojárstvo
    Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
    Predaj a servis vozidiel

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: Denná alebo externá (diaľková) forma
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania. Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Absolvent je pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v odvetví strojárstva.
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie


Príprava v školskom vzdelávacom programe  v študijnom odbore 2414 L strojárstvo je organizovaná formou teoretického a praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie priamo na pracoviskách zamestnávateľov.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie trojročného učebného odboru v strojárskych profesiách, okrem obrábania a splnenie zdravotných  požiadaviek  uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na záverečnej skúške, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania.

Absolvent študijného odboru2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa  v oblasti riadenia výroby, montáže a opravách prístrojov, strojov a zariadení využívaných pri moderných technológiách. Zároveň získava vedomosti k zvládnutiu založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku alebo živnosti v administratívnych, ekonomických a manažérskych otázkach.

Učebný plán

 

 

Počet hodín v ročníku

 

Názov predmetu

1.

2.

Spolu

za ročníky

1.

Slovenský jazyk a literatúra

4

4

8

2.

Cudzí jazyk

4

4

    8

3.

Dejepis

1

1

2

4.

Fyzika

1

0

1

5.

Matematika

3

3

6

6.

Informatika

1

1

2


TaSV

1

1

2

spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

14

29

7.

Technická mechanika

3

3

6

8.

Technické merania

1 + 1 cv

1 + 1cv

2 + 2 cv

9.

Automatizácia strojárskej výroby

1

1

2

10.

Technológia montáže

3

3

6

11.

Technická estetika a dizajn

1

1

2

12.

Technická príprava výroby

1

1

2

13.

Ekonomika a podnikanie

1

2

3

spolu

Odborné vzdelávanie teoretické

12

13

23 + 2 cv

 

Odborná prax

6

6

12

spolu


33

33

66

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI