• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Štatút ŽŠ rady

Žiacka školská rada

 Na našej škole pracuje žiacka školská rada, ktorá plní formu študentskej samosprávy a jej hlavným zámerom je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí budú aktívne pracovať v škole i mimo nej v oblasti školského a verejného života. Prostredníctvom žiackej školskej rady /ŽŠR/  majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky. Žiaci si prostredníctvom žiackej školskej rady trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť. Cieľom vedenia školy je podporovať a organizovať činnosť žiackej  školskej rady počas celého školského roka, a tak informovať školskú i mimoškolskú verejnosť o potrebách a problémových oblastiach našich žiakov. 

 CIELE:

1.  podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov s vedením školy, 2.  komunikovať s Radou školy SOŠA v Košiciach, 3. rozvíjať u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti, 4.  spolupracovať pri vypracovaní školského poriadku školy, 5. organizovať žiacke súťaže a kultúrne akcie, 6.  pomáhať vzbudzovať záujem spolužiakov o príslušný odbor a samostatnú tvorivú činnosť, 7.  pomáhať vzbudzovať záujem spolužiakov o aktívnu účasť na telesnej výchove, 8. predkladať návrhy do akčného plánu práce s mládežou našej školy, 9. zlepšiť dochádzku do školy, školských dielni, pracovísk zamestnávateľov a pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov    žiakov v duálnej forme vzdelávania,  10. zlepšiť disciplínu v škole a na odbornom výcviku v rôznych podmienkach, 11. organizovať brigády na skrášlenie areálu školy a našich troch pracovísk, 12. organizovať a zúčastňovať sa finančných zbierok pre dobročinné účely, 13. realizovať verejnoprospešné projekty, 14. zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom,  15. zapájať sa do celosvetovo uznávaných akcií vlastnými aktivitami, 16. plniť úlohy plánu práce žiackej školskej rady, 17. spolupodieľať sa na organizovaní školských akcií, 18. šíriť dobré meno a status našej školy, 19. propagovať darcovstvo krvi.

Akcie:

Zoznam predsedníctva  a  členov žiackej školskej rady,  Mgr. Lívia Hrabkovská - koordinátor: 

Funkcia

Meno a priezvisko

Trieda

Predseda

Jalek Martin

II.C

Podpredseda

Lakomec Michal

IV.E

člen

Timko Ivan

I.A

člen

Klukovský Michal

I.B

člen

Kolenkáš Sebastián

I.C

člen

Slivka Lukáš

I.D

člen

Ilko Milan

I.E

člen

Ujházi Dávid

II.A

člen

Sedlák Jakub

II.B

člen

Horváth Frederik Roland

       II.D

člen

Marek Szantovski

II.E

člen

Samuel Stašák

III.A

člen

Karina Kocsiková

III.B

člen

Lančarič Tomáš

III.C

člen

Kruták Martin

III.D

člen

Ľudovít Rybovič

III.E

člen

Kristián Palmont

IV.D

člen

Jakub Lampert

IV.F

člen

Diana Zeleňáková

IV.G

člen

Prekop Róbert

I.AN

člen

Dávid Volgyi

II.AN


 Spôsob voľby žiackej školskej rady:

  • v súlade so štatútom žiackej školskej rady

 

Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Lívia Hrabkovská

Štatút žiackej školskej rady

Preambula

       V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

Žiacka školská rada

1.      SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

1.      Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.      ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

1.      ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

2.      ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

3.      ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4.      ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5.      ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

7.      ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  členov, ktorí majú v ten deň teoretické vyučovanie. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

1.      ŽŠR má  21 členov

2.      Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3.      V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.

4.      Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

6.      Z každej voľby sa robí zápisnica.

7.      Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.

8.      Ak zanikne členstvo v ŽŠR napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, novými členmi ŽŠR sa stanú žiaci, ktorí získali vo voľbách do ŽŠR druhý najvyšší počet hlasov.

9.      ŽŠR volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy, a to v prípade, že sa žiak správa nevhodne, nezúčastní sa na zasadnutí ŽŠR viac ako 3 x za sebou, porušuje školský poriadok, bol vylúčený zo štúdia, bolo mu udelené podmienečné vylúčenie, resp. pokarhanie. Členstvo v ŽŠR zaniká vzdaním sa členstva, ktoré je písomne potvrdené.

10. V prípade, že predseda ŽŠR je študentom posledného ročníka jeho štúdia a jeho štúdium je úspešne ukončené v danom školskom roku, do zvolenia nového predsedu v septembri preberá jeho funkciu podpredseda ŽŠR. Funkčné obdobie predsedu ŽŠR trvá do ukončenia jeho štúdia.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

1.      Člen má právo:

a)      voliť a byť volený,

b)      navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR,

c)      byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d)     hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,

e)      predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.

Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu.

2.      Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.      Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

1.      Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.

2.      Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR.

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej  školskej rady

1.      ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2.      ŽŠR nemá vlastný majetok

 

Článok VIII.

ŽŠR zasadá v určený deň  v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 19.9.2019 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

predseda  ŽŠR

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI