Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Viac informácií tu.

ROZUMIEM - zavrieť okno

 • Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Sociálne štipendium

Štipendiá v školskom roku 2018/2019

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Komu možno poskytnúť štipendium

Žiakovi denného štúdia strednej školy, praktickej školy alebo odborného učilišťa.

 • ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 
 • ak jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti.

Komu nemožno poskytnúť štipendium

 • Žiakovi, ktorý je podmienečne vylúčený zo školy.
 • Žiakovi, ktorý v predchádzajúcom polroku školského vyučovania dosiahol priemerný prospech horší ako 3,5
 • Deti z detských domovov. Tie majú zabezpečenú komplexnú starostlivosť zo strany štátu, pričom rodičia za ich pobyt v domove platia úhradu vo výške súdom určeného výživného.

Riaditeľ školy svojím rozhodnutím môže štipendium pozastaviť aj žiakom, ktorí si neplnia ani základné študijné povinnosti alebo porušujú vnútorný poriadok školy.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je:

a) 46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 32,77 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

V školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:  

205,07€ v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

143,06 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

  93,61 €, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

 

 

Do priemeru známok sa nezarátava klasifikácia z nepovinných predmetov a správania. Priemer žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa vypočíta podľa výročného vysvedčenia školy, ktorú naposledy navštevoval (zvyčajne 2. polrok 9. ročníka ZŠ). Štipendium sa vypláca v termínoch určených školou.


Čo musíte urobiť

 • Zistite si, či škola, ktorú navštevuje vaše dieťa, má podpísanú zmluvu s Centrom vedecko-technických informácií  SR(CVTI SR) o poskytovaní sociálnych štipendií.
 • Žiadosť o priznanie štipendia platí vždy na príslušný školský rok.O tlačivo žiadosti o štipendium požiadajte školu, na ktorej vaše dieťa študuje.
 • Nevyhnutnou prílohouje potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina poberádávku v hmotnej núdzialebo doklado výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rokspolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiacikedy ježiadosť podaná.Môže ísť o originály alebo riaditeľom školy overené kópie.
 • Žiadosť prijme riaditeľ školy, ktorý ju schváli a na základe známok na vysvedčení za predchádzajúci polrok školského vyučovania  rozhodne o výške štipendia. Priložená kópia vysvedčenia nemusí byť notársky overená, stačí overenie riaditeľom.
 • Žiadosť môže podať žiak kedykoľvek v priebehu školského roka a štátna podpora mu bude priznaná od 1.dňa mesiaca, kedy o ňu požiadal.
 • Na základe polročného vysvedčenia sa výška a oprávnenosť poberania štipendia nanovo prehodnocuje a žiadateľ musí predložiť doklad klasifikácie prospechu.

Žiadosť o poskytnutie štipendia na našej škole si žiak môže vyzdvihnúť u pani Zvadovej na čísle dverí 30 a v pokladni školy.                                                                             

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI