• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Sociálne štipendium

Štipendiá v školskom roku 2020/2021

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2020/2021 je:

a) 49,04 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 34,33 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 24,52 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Do priemeru známok sa nezarátava klasifikácia z nepovinných predmetov a správania. Priemer žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa vypočíta podľa výročného vysvedčenia školy, ktorú naposledy navštevoval (zvyčajne 2. polrok 9. ročníka ZŠ). Štipendium sa vypláca v termínoch určených školou.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

V školskom roku 2020/2021 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:  

214,83€ v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

149,87 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

 98,08 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

 

Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy,

·       ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 

·       ak jedna dvanástina celkového príjmu rodiny v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahla hranicu životného minima, aktuálneho v čase podania žiadosti,

·       o štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladoch, v ktorom mesiaci sa štipendium žiada,

·       štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznania štipendia.

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods.(2). Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č.231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

Komu nemožno poskytnúť štipendium

·       Žiakovi, ktorý je podmienečne vylúčený zo školy.

·       Žiakovi, ktorý v predchádzajúcom polroku školského vyučovania dosiahol priemerný prospech horší ako 3,5

·       Deti z detských domovov. Tie majú zabezpečenú komplexnú starostlivosť zo strany štátu, pričom rodičia za ich pobyt v domove platia úhradu vo výške súdom určeného výživného.

Riaditeľka školy svojím rozhodnutím môže štipendium pozastaviť aj žiakom, ktorí si neplnia ani základné študijné povinnosti alebo porušujú vnútorný poriadok školy.


Čo musíte urobiť

  • Požiadať školu o Žiadosť o poskytnutí štipendia a dokladovať príslušné doklady.
  • Žiadosť o priznanie štipendia platí vždy na príslušný školský rok.
  • Nevyhnutnou prílohou je potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina poberápomoc v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima doklado    výške príjmu za predchádzajúci kalendárny rok spolu s dokladom o počte spoločne posudzovaných osôb v mesiaci,  kedy je žiadosť podaná.
  • Doklady k životnému minimu:  - príjem (otec, matka) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,

-       z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka), ak boli rodičia v priebehu raka nezamestnaní,

-       z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,

-       z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,

-       zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,

-       zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),

-       zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,

-       rozhodnutie súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),

-       dávky a príspevky v hmotnej núdzi,

-       dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),

-       vysvedčenie za posledný polrok.

Na základe polročného vysvedčenia sa výška a oprávnenosť poberania štipendia nanovo prehodnocuje a žiadateľ musí predložiť doklad klasifikácie prospechu.

Žiadosť o poskytnutie štipendia na našej škole si žiak môže vyzdvihnúť u pani Hofírkovej na čísle dverí 43.

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI