• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Rada školy

 RADA ŠKOLY  

 Rada školy je iniciatívny a poradný orgán riaditeľa SOŠ automobilovej Košiciach, ktorá vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov,  pedagogických  zamestnancov  a  ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

V zmysle §25 ods. 6 zákona č.596/2003 Z.z. v platnom znení  sú členmi rady našej školy:

a.)    dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

b.)    jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,

c.)    traja zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy, ktorí nie sú zamestnancami školy

d.)    štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, t.j. Košického samosprávneho kraja /ďalej len „KSK“/

e.)    zvolený zástupca žiakov školy.

Medzi štyrmi delegovanými zástupcami zriaďovateľa sú dvaja poslanci Zastupiteľstva KSK s poradovým číslom 7.) a 8..), jeden zamestnanec  Úradu KSK s poradovým číslom 9.) a jeden zástupca právnickej  a fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov školy s poradovým číslom 10.).

 

Meno a priezvisko

Funkcia

v rade školy

Adresa

a.) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

1.  Ing. Katarína  S z a b ó o v á  

predseda rady školy

učiteľ odborných predmetov školy

2.  Ján  M o l n á r

člen rady školy

majster odborného výcviku školy

b.) jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

3.  Viola  N é m e t h o v á

podpredseda rady školy

odborná referentka školy

c.) traja zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy:

4.  Ing. Adriana  B é r e š o v á  

člen rady školy

matka  žiaka školy

5. Eva  R e m e ň á k o v á

člen rady školy

mama  žiaka školy

6.  Milan  K u r y l á k

člen rady školy

otec  žiaka školy

d.) štyria  delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, t.j. Úradu Košického samosprávneho kraja

7.   Bc. Michal  R e č k a   

člen rady školy

poslanec KSK

8.   Ing. Peter K u t r u c z

člen rady školy

zamestnanec Úradu KSK

9.  RNDr. Jana P a t r i l o v á 

člen rady školy

zamestnanec Úradu KSK

10.  Ing. Stanislav  G a j a n e c   

člen rady školy

podnikateľ z oblasti  motorových  vozidiel

e.) zvolený zástupca žiakov školy

11. Martin  J a l e k

člen rady školy

žiak školy 

V Košiciach, dňa 10. 10. 2019

 Spracovala  Ing. Katarína Szabóová   - predseda Rady školy SOŠA v Košiciach                                                                                                                   

Štatút Rady školy na SOŠ automobilovej

     RRia

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI