• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

študijný odbor:  2682 K mechanik počítačových sietí

Dĺžka prípravy: 4 roky - odbor je určený pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky,zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore

Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška a výučný list

Poskytované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED - 3A, vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3 vyhlášky absolvent získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 vrátane bleskozvodov podľa § 21 citovanej vyhlášky

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy

Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí.

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre ďalšie vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je usporiadaný vo vzťahu k odborným predmetom vzhľadom na celkový rozvoj osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka. Spoločensko-vedné predmety umožňujú absolventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských i filozofických otázkach, prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu i k životnému prostrediu.

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti z oblasti hardvéru a softvéru PC, informačných technológií, služieb a sietí, ktoré sú doplnené základnými právnymi poznatkami, ekonomickými a komunikačnými vedomosťami. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení praktických problémov a vykonávaní úkonov v profesii. Praktické vyučovanie je uskutočňované formou odborného výcviku. Kladie dôraz na získavanie zručností z oblasti hardvéru počítača, návrhu, vytvorenia a praktickej realizácie počítačovej siete s možnosťou pripojenia ďalších periférií. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

Zdravotné požiadavky: do študijného odboru môžu byť prijatí len uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.

Profil absolventa:

1. Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru 2682 4 mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológií, hardvéru, softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach. Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Prioritou práce je efektívnosť riešenia daného problému. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

2. Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

2.1 V oblasti všeobecného vzdelania

Absolvent pozná/má:

 • potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovanie sa v ústnom a písomnom prejave v materinskom jazyku,
 • praktické formy a prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného štýlu v komunikácii ústnej aj písomnej,
 • slovenskú a najvýznamnejšiu svetovú literatúru pre deti, mládež a dospelých,
 • orientáciu v dejinách slovenského národa a vo významných obdobiach svetových dejín,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni, ktorá umožní komunikovať v bežných situáciách spoločenského kontaktu,
 • aktívnu komunikáciu v anglickom jazyku v odbornom kontakte,
 • schopnosť pracovať s odbornou literatúrou slovenskou a zahraničnou,
 • znalosť širokého základu stredoškolskej matematiky, fyziky a ostatných prírodovedných predmetov,
 • schopnosť získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi,
 • znalosť základných zákonov etiky a asertivity,
 • schopnosť dodržiavať zásady spoločenského správania a spoločenského protokolu.

2.2 V oblasti odborného vzdelania

2.2.1 Požadované odborné vedomosti

Absolvent pozná/má :

 • vedomosti o základoch informačných technológií,
 • vedomosti o základných hardvérových a sieťových komponentoch, ich konfigurovaní a spolupráci,
 • schopnosti diagnostikovať prípadné chyby a zlyhania jednotlivých počítačov a sietí,
 • schopnosti ochrániť dáta, poznať antivírovú ochranu,
 • vedomosti typografie a jej uplatnenia v prostriedkoch informačných technológií,
 • vedomosti o cenových reláciách technických prostriedkov informačných technológií, softvéru, vrátane vhodnosti a výhodnosti voľby riešenia aj s ohľadom na spotrebu energie a materiálu,
 • schopnosti navrhnúť, obhájiť, zapojiť a udržiavať v chode lokálnu počítačovú sieť,
 • vedomosti počítačovej a osobnej komunikácie s technickými prostriedkami informačných technológií aj s vonkajším prostredím,
 • vedomosti ekonomiky, organizácie a riadenia firiem,
 • základné vedomosti právnych predpisov týkajúcich sa vedenia firiem,
 • vedomosti o konštrukčných grafických systémoch,
 • vedomosti o prezentačných grafických systémoch,
 • vedomosti presného technického vyjadrovania v písomnom a ústnom prejave,
 • schopnosti technicky a tvorivo myslieť a rozhodovať,
 • komplexné vedomosti a rešpektovanie zásad bezpečnosti a hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

2.2.2 Požadované odborné zručnosti

Absolvent vie :

 • podľa požiadaviek poskladať potrebnú zostavu počítača s potrebnými perifériami,
 • na základe diagnostikovanej chyby hardvéru počítačasprevádzkovať počítač výmenou jednotlivých dosiek alebo komponentov,
 • vytvoriť, zapojiť a udržať v chode počítačovú sieť,
 • ovládať prácu na počítači,
 • ovládať aplikačný a špecifický softvér,
 • napísať zákaznícky manuál a popis systému.

2.2.3 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

 • empatiou, toleranciou a prosociálnym cítením,
 • aktívnym záujmom o kultúru a spoločenský život,
 • komunikatívnosťou, priateľskosťou,
 • trpezlivosťou, vytrvalosťou a flexibilitou,
 • primeraným sebaodhadom, sebadisciplínou, diskrétnosťou a zodpovednosťou,
 • myslením v súvislostiach
 • kultivovaným vystupovaním a správaním.

Učebný plán:

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
A. Všeobecnovzdelávacie predmety 17
13
10
11
51
slovenský jazyk a literatúra 2 2 2 2 8
cudzí jazyk 3 3 2 2 10
občianska náuka 1 1 1 1 4
etická výchova/náboženská výchova 1 1 - - 2
dejepis 2 1 - - 3
matematika 4 2 2 2 10
fyzika 2 1 1 2 6
telesná výchova 2 2 2 2 8
B. Odborné predmety 16 21 22 21 80
ekonomika - - 1 2 3
programové vybavenie počítačov 3 3 3 3 12
technické vybavenie počítačov 3 2 3 2 10
základy elektrotechniky 3 - - - 3
elektrické merania - 2 - - 2
elektronika - 2 1 - 3
technológia 1 - - - 1
odborný výcvik 6 12 14 14 46
C. Voliteľné predmety -
-
2
2
4
konverzácia v cudzom jazyku - - 1 1 2
cvičenia z matematiky - - 1 1 2
seminár z fyziky - - 1 1 2
úvod do sveta práce - - - 2 2
počítačová grafika - - 2 1 3
programovanie - - 2 1 3
Spolu 33
34
34
34
135
Nepovinné predmety 4-6
4-6
4-6
4-6
16-24
elektrotechnická spôsobilosť - - - - -
cvičenia z výpočtovej techniky a), - - - - -
športové hry - - - - -
ochrana človeka a prírody - - - - -

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI