• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

študijný odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik - informačné technológie

Dĺžka prípravy: 4 roky - odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov

Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška a výučný list.

Poskytované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent získa vedomosti podľa zamerania:

1.Informačné technológie:

 • princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí celého systému elektronických počítačov vrátane periférnych zariadení, spôsoby komunikácie v systémoch
 • programové vybavenie rôznych druhov PC
 • prácu v systéme počítačovej siete
 • základy najpoužívanejších programovacích jazykov používaných elektrotechnike

2.Autoelektronika:

 • jednotlivé elektronické prvky používané v motorovom vozidle
 • meraciu techniku používanú pre diagnostiku porúch motorového vozidla
 • polovodičové súčiastky používané v motorových vozidlách
 • uplatnenie jednočipových mikropočítačov v riadiacich obvodoch elektroenergetických systémov
 • základné vlastnosti prvkov využitých vo výkonovej elektrotechnike
 • základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC

3.Spotrebná technika:

 • základné elektronické zariadenia na záznam, prenos a úpravu zvuku
 • základné vlastnosti prvkov elektrického obvodu a vybraných elektronických prvkov, usmerňovačov, striedačov, meničov
 • elektropríslušenstvo spotrebnej techniky
 • zariadenia zdravotníckej a časomernej techniky
 • diagnostické a meracie zariadenia používané na odstraňovanie porúch spotrebnej techniky

4.Silnoprúdová technika:

 • funkcia a konštrukcia rôznych typov elektrických strojov a prístrojov
 • spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie od zdroja až po elektrický spotrebič
 • zásady využitia elektrickej energie, ekonomické prenosy energie, spoluprácu, s odberateľmi, princíp činnosti jadrového reaktora, organizáciu a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární
 • zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov a rozvádzačov NN

Opis odboru:

Absolvent sa štúdiom pripravuje:

 • pre vykonávanie kvalifikovanej činnosť v oblasti elektrotechniky
 • na aplikovanie nadobudnutých vedomostí a zručností samostatne alebo v tíme
 • pre výkon povolania a činností v oblasti silnoprúdovej techniky, informačných technológií, autoelektroniky a spotrebnej techniky
 • výberom voliteľných predmetov si žiak vytvára predpoklady odbornej orientácie so zameraním na budúcu prax
 • absolvent je schopný ďalšieho samostatného rozvoja a má možnosť štúdia odboru na základe získaných vedomostí. Jeho príprava je zameraná aj na nadstavbové štúdium v odbore elektrotechnika

Vyučovanie odborných predmetov:

Prebieha v jednotlivých učebniach, ktoré sú vybavené množstvom učebných pomôcok, demonštračných panelov a audio – vizuálnou technikou.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ. Po získaní nástupnej praxe môže podľa zamerania:

 • pôsobiť ako projektant elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • v pracovať ako technik informačno – komunikačných technológií, pracovať na rôznych druhoch zariadení výpočtovej techniky, vykonávať údržbu a servis zariadení počítačových sietí, urobiť návrh počítačových systémov a konfigurácií s dôrazom na spoluprácu medzi jednotlivými počítačovými sieťami, diagnostikovať a odstrániť poruchu na PC
 • v pôsobiť v autoservisoch a používať výpočtovú techniku a základné aplikačné programy potrebné pri diagnostike a odstránení poruchy motorového vozidla
 • v pracovať ako servisný technik rozhlasových, TV, HI-FI prístrojov, diagnostikovať a odstrániť poruchy na zariadeniach bielej – spotrebnej techniky

Učebný plán:

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
A. Všeobecnovzdelávacie predmety 17
14
12
11
54
slovenský jazyk a literatúra 2 2 2 2 8
cudzí jazyk 3 3 3 3 12
občianska náuka 1 1 1 - 3
dejepis 1 1 - - 2
etická výchova/náboženská výchova 1 1 - - 2
matematika 4 3 2 3 12
fyzika 1 1 2 1 5
informatika 2 - - - 2
telesná výchova 2 2 2 2 8
B. Odborné predmety 16
19
15
16
66
technické kreslenie 2 1 - - 3
základy elektrotechniky 5 2 - - 7
technológia 2 - - - 2
elektrické merania - 2 - - 2
základy elektroniky - 4 - - 4
číslicová technika 1 2 - - 3
výpočtová technika - 2 - - 2
ekonomika - - 1 2 3
odborný výcvik 6 6 14 14 40
C. Voliteľné predmety 0
0
6
6
12
konverzácia v cudzom jazyku - - 2 2 4
cvičenia z matematiky - - 2 2 4
seminár z fyziky - - 2 2 4
rozvod elektrickej energie - - 1-3 1-3 2-6
využitie elektrickej energie - - 2-4 2-4 4-8
automatické riadenie - - 1-2 1-2 2-4
elektrické stroje a prístroje - - 1-2 1-2 2-4
merania v silnoprúdovej technike - - 1-2 1-2 2-4
grafické systémy v silnoprúdovej technike - - 1-2 1-2 2-4
základy automatického riadenia - - 3-5 3-5 6-10
riadiace systémy - - 1-3 1-3 2-6
programovanie automatizačných zariadení - - 1-2 1-2 2-4
merania v automatizačnej technike - - 1-2 1-2 2-4
grafické systémy v automatizačnej technike - - 1-2 1-2 2-4
spojovacia technika - - 2-4 2-4 4-8
prenosová technika - - 1-3 1-3 2-6
vysielacia technika - - 1-3 1-3 2-6
merania v telekomunikačnej technike - - 1-2 1-2 2-4
grafické systémy v telekomunikačnej technike - - 1-2 1-2 2-4
zabezpečovacie zariadenia - - 1-3 1-3 2-6
oznamovacie zariadenia - - 1-3 1-3 2-6
dopravná technika - - 1 1 2
technické zariadenia budov - - 1 1 2
merania v zabezpečovacej a oznamovacej technike - - 1-2 1-2 2-4
grafické systémy v zabezpečovacej a oznamovacej technike - - 1-2 1-2 2-4
technické vybavenie počítačov - - 2-4 2-4 4-8
programové vybavenie počítačov - - 2-4 2-4 4-8
počítačové siete - - 1-2 1-2 2-4
počítačová grafika - - 1-2 1-2 2-4
programovanie - - 1-2 1-2 2-4
elektronika motorových vozidiel - - 1-3 1-3 2-6
elektropríslušenstvo automobilovej techniky - - 1-3 1-3 2-6
automobilová technika - - 1-2 1-2 2-4
opravárenstvo a diagnostika - - 2-4 2-4 4-8
merania v autoelektronike - - 1-2 1-2 2-4
grafické systémy v autoelektronike - - 1-2 1-2 2-4
elektronické zariadenia - - 1-3 1-3 2-6
elektronika spotrebnej techniky - - 2-4 2-4 4-8
spotrebná technika - - 1-3 1-3 2-6
merania na elektronických zariadeniach - - 1-2 1-2 2-4
grafické systémy v spotrebnej technike - - 1-2 1-2 2-4
zdravotnícka technika - - 1-3 1-3 2-6
organizačná technika - - 1-3 1-3 2-3
technické a programové vybavenie počítačov - - 1-3 1-3 2-6
chladiarenská technika - - 1-3 1-3 2-6
časomerná technika - - 1-3 1-3 2-6
úvod do sveta práce - - 1 1 1
Rozširujúce hodiny - - 1 1 2
Spolu 33
33
34
34
134

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI