• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Odbor: 2487 H 01 autoopravár – mechanik

Dĺžka prípravy: 3 roky - odbor je určený pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:  úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov

Spôsob ukončenia prípravy: záverećná skúška

Poskytované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C

Profil absolventa:

Absolvent vie:

 • zvládnuť základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov
 • pracovať so štandardným náradím používaným pri opravách automobilov
 • pracovať s mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov
 • pracovať na montážach a demontážach rozoberateľných spojov
 • pracovať na montážach a demontážach zostáv, podzostáv a častí automobilov
 • diagnostikovať a prevádzať bežné opravy automobilov
 • obsluhovať základné prístroje a zariadenia používaných v autoopravárenstve a chápe princípy a nutnosť používania predpísaných pomôcok a špeciálnych náradí
 • aplikovať podmienky použitia spojovacích materiálov a jednotlivých súčastí automobilu
 • používať meracie prostriedky a ich aplikovanie v praxi
 • používať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie výrobcu
 • dodržiavať zásady čistoty a hygieny pracoviska a nutnosť čistoty pracovného predmetu a náradia
 • používať štandardnú výpočtovú techniku

Opis odboru:

Učebný odbor 2487 H 01 autoopravár – mechanik pripravuje absolventa so všeobecno - vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov. Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní predpísaným výrobcom, na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Je schopný pracovať samostatne a v kolektíve.

Vyučovanie odborných predmetov:

Prebieha v jednotlivých učebniach, ktoré sú vybavené množstvom učebných pomôcok, demonštračných paneloch a audio – vizuálnou technikou. Počítačová gramotnosť je pre žiakov aj učiteľov v dnešnej dobe samozrejmosťou. Získavanie a spracovanie informácií, práca s internetom alebo kancelárske práce sa uskutočňuje v kvalitne technicky vybavených učebniach výpočtovej techniky. Súčasťou školských dielní je autoservis, v ktorom žiaci môžu priamo na opravovaných vozidlách získavať praktické vedomosti z diagnostiky a opráv automobilov. Žiaci sa zúčastňujú pri opravách automobilov pod dohľadom odborníkov. Vo vyšších ročníkoch uplatňujú svoje nadobudnuté vedomosti v súkromných autoservisoch.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ. Po získaní nástupnej praxe môže podľa zamerania:

 • pôsobiť v štátnych alebo súkromných firmách pri servise a opravách automobilov
 • vo výrobe automobilov
 • po splnení podmienok živnostenského zákona môže byť súkromným podnikateľom v oblasti autoopravárenstva

Pre zobrazenie učebného plánu odboru 2487 H 01 autoopravár-mechanik kliknite si na nasledujúci odkaz: Učebný plán odboru 2487 H 01 autoopravár-mechanik! 

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI