• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Odbor 2487 H 04 autoopravár – lakovník

Dĺžka prípravy: 3 roky - odbor je určený pre chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:  úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov

Spôsob ukončenia prípravy: záverećná skúška

Poskytované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C

 

Profil absolventa:

Absolvent vie:

 • zvoliť správne pracovné a technologické postupy lakovníckych prác s ohľadom na hygienu a bezpečnosť práce
 • stanoviť optimálne podmienky, posúdiť a vybrať vhodné materiály, výpočtom určiť predbežnú spotrebu
 • určiť farebný odtieň predlohy pomocou vzorkovníka farieb
 • využívať energiu, pracovné náradie a materiály
 • posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť a pripraviť potrebné náradie, nástroje a pomôcky
 • vybrať primerané osobné ochranné pomôcky a používať ich predpísaným spôsobom
 • obsluhovať a udržiavať striekaciu kabínu, vysávače na odsávanie brúsneho prachu a vzduchotechniku v lakovni
 • prevziať a preštudovať zákazkový list, dohodnúť alebo spresniť rozsah požadovaných prác a spresniť termín ukončenia prác, prípadne aj kvalitu prác
 • odskúšať správnosť odtieňa nástrekom testkarty a prípadne doladiť odtieň
 • kontrolovať defekty jestvujúceho podkladu a nerovností spôsobených deformáciou plechu, resp. zváraním
 • maskovať nepoškodené susediace časti karosérie
 • pripraviť podklad odmastením a následným brúsením
 • vyrovnať nerovnosti tmelením a následným vybrúsením povrchu s požadovanou zrnitosťou
 • zvoliť základy a plniče, správne ich aplikovať a vybrúsiť
 • nanášať krycie a číre laky – nitrolaky, syntetické laky, polyuretánové laky, akrylátové laky, vodou riediteľné laky a ich odvodené varianty
 • použiť dizajnérske lakovanie, písmomaliarstvo, striedanie trojvrstvových a perleťových lakov
 • odstraňovať staré nátery – mechanicky a chemicky
 • dolaďovať odtieň podľa predlohy
 • prevádzať nátery štetcom a valčekovaní
 • demontovať a montovať časti celkov (napr. karosérie), manipulovať s nimi
 • kontrolovať lícovanie, rovnosť a presnosť tvarov dielcov a ich hladkosť povrchu hmatom
 • udržiavať lakovnícke náradie a nástroje a striekaciu techniku v použiteľnom stave
 • lepiť plasty a sklolaminát
 • používať, obsluhovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave miešacie zariadenie na farbu
 • identifikovať a následne odstraňovať chyby pri lakovaní zabrusovaním a leštením

Opis odboru:

Učebný odbor 2487 H 04 autoopravár – lakovník pripravuje absolventa so všeobecno - vzdelávacím základom, nevyhnutným pre pochopenie odborných teoretických vedomostí a získanie praktických zručností tak, aby absolvent bol schopný samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov. Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní predpísaným výrobcom, na zák-lade informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Je schopný pracovať samostatne a v kolektíve.

Vyučovanie odborných predmetov:

Prebieha v jednotlivých učebniach, ktoré sú vybavené množstvom učebných pomôcok, demonštračných paneloch a audio – vizuálnou technikou. Počítačová gramotnosť je pre žiakov aj učiteľov v dnešnej dobe samozrejmosťou. Získavanie a spracovanie informácií, práca s internetom alebo kancelárske práce sa uskutočňuje v kvalitne technicky vybavených učebniach výpočtovej techniky. Súčasťou školských dielní je autoservis, v ktorom žiaci môžu priamo na opravovaných vozidlách získavať praktické vedomosti z diagnostiky a opráv automobilov. Žiaci sa zúčastňujú pri opravách automobilov pod dohľadom odborníkov. Vo vyšších ročníkoch uplatňujú svoje nadobudnuté vedomosti v súkromných autoservisoch.

Uplatnenie absolventov:

Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci EÚ. Po získaní nástupnej praxe môže podľa zamerania:

 • pôsobiť v štátnych alebo súkromných firmách pri servise a opravách automobilov
 • vo výrobe automobilov
 • po splnení podmienok živnostenského zákona môže byť súkromným podnikateľom v oblasti autoopravárenstva

Učebný plán:

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
A. Všeobecnovzdelávacie predmety 10,5
9
6
25,5
slovenský jazyk a literatúra 1,5 2 1 4,5
cudzí jazyk 2 2 1 5
občianska náuka - 1 1 2
dejepis 1 - - 1
etická výchova/náboženská výchova 1 1 - 2
matematika 1 1 1 3
fyzika 2 - - 2
informatika 1 1 1 3
telesná výchova 1 1 1 3
B. Odborné predmety 22,5
-
2
24,5
ekonomika - - 2 2
základy strojárstva 2 - - 2
strojárska technológia 1 - - 1
technické kreslenie 1,5 - - 1,5
základy elektrotechniky 2 - - 2
automobily 1 - - 1
odborný výcvik 15 - - 15
lakovnícka technológia - 3 2,5 5,5
materiály - 2 2 4
odborné kreslenie - 2 2 4
odborný výcvik - 15 17,5 32,5
C. Voliteľné predmety 0
0-2
0-2
0-4
úvod do sveta práce - - - 1
odpadové hospodárstvo - - - 1-2
autoelektronika - - - 2
ekológia - - - 1
dizajn a modelovanie - - - 1
chémia - - - 3
Spolu 33
33
34
100
D. Nepovinné predmety 0-3
0-3
0-3
0-9
konverzácia v cudzom jazyku -
-
-
-
cvičenia z matematiky - - - -
športové hry - - - -
manažment osobných financií - - - -
dopravná výchova - - - -
estetická výchova - - - -
ďalší cudzí jazyk - - - -
psychológia práce - - - -
výchova k rodičovstvu - - - -
Ochrana človeka a prírody - - - -

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI