• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Prijímacie konanie

Pre uchádzačov: nadstavbového štúdia v dennej a externej forme Externá skrátená forma štúdia v odbore 2487 H autoopravár – dvojročný vzdelávací program


Prijímacie konanie  do prvého ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008, § 62 ods.9 a §69 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.        Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka nadstavbového štúdia, študijný odbor:

ODBOR

Počet žiakov/z toho v SDV

2493 L predaj a servis vozidiel -  denná forma štúdia

25/10

2493 L predaj a servis vozidiel -  externá forma štúdia

15/0

2487 H autoopravár / všetky zamerania 01,01,03,04/

 - externá  skrátená forma štúdia v dvojročnom vzdelávacom programe

17/0

                                 

2.                  Termín prijímacieho konania:  22. jún 2021

3.                  Podmienky prijatia:

Forma prijímacích skúšok do odboru 2487 H / všetky zamerania 01,02,03,04 /:bezprijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov  na triedu v súlade s § 69ods. 5 školského zákona č. 245/2008 po splnení kritérií pre prijímacie konanie

Obsah:       posúdenie študijných výsledkov a zdravotná spôsobilosť pre daný odbor

Rozsah:      prijatie sa podmieňuje získaním:

·         úplného stredného odborného vzdelania,

·          vysokoškolského bakalářského,

·          magisterského vzdelania.

Odporúčanie :- doložiť pracovnú zmluvu

- dohodu na výkon odborného výcviku v odbore.

Formaprijímacích skúšok do odboru 2493 L: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov  na triedu v súlade s § 69ods. 5 školského zákona č. 245/2008 -  po splnení kritérií pre prijímacie konanie

Obsah:       posúdenie študijných výsledkov a zdravotná spôsobilosť pre daný odbor

Rozsah:      prijatie sa podmieňuje získaním stredného odborného vzdelania v príslušnom trojročnom učebnom odbore

Po zasadnutí prijímacej komisie riaditeľka školy zverejní zoznam všetkých prijatých a neprijatých žiakov na štúdium.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium bude uchádzačom vydané riaditeľkou školy.

Pre definitívne poradie budú rozhodujúce  študijné výsledky za 1. až 3. ročník strednej školy v bodovom hodnotení :

Priemer

Body za

Od

do

1. ročík

2. ročník

3. ročník

1,00

1,40

30

30

30

1,41.

1,80

25

25

25

1,81

2,00

20

20

20

2,01

2,25

15

15

15

2,26

2,50

10

10

10

2.51.

2,75

8

8

8

2.76.

3,00

6

6

6

3,01

3,25

4

4

4

3,26

3,50

2

2

2

3,51

4,9

0

0

0

Maximálny počet bodov za študijné výsledky za 1. až 3. ročník strednej školy je 90 bodov

Pri rovnosti bodov dvoch a viac uchádzačov má prednosť ten z nich, ktorý:

·         dosiahol lepší prospech v 3. ročníku,

·         lepší prospech zo SJL,

·         lepší prospech z  CJ

Termín podania prihlášky do nadstavbového štúdia:do 31. mája 2021.

Vprípade nenaplnenia počtu žiakov na triedu, bude dňa 27. 08. 2021 druhý termín prijímacieho konania podľa kritérií z prvého termínu. Konanie druhého termínu bude zverejnené na webovej stránke  školy.

Kritériá k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa13.4. 2021

 

                                                                                                          RNDr. Jana Vargová

                                                                                                         riaditeľka školy


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI