• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Prijímacie konanie

Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020


Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole.

 

Keďže v priebehu realizácie 1.kola prijímacieho konania do 1.ročníka v školskom roku 2019/2020 nebol naplnený maximálny možný počet študentov, riaditeľka Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská cesta 2,  Košice, rozhodla po prerokovaní v Pedagogickej rade školy o vypísaní

2. kola prijímacieho konania

na  odbory:

Názov odboru

Kód odboru

Počet žiakov

autoopravár mechanik

2487 H 01

27

autoopravár elektrikár

2487 H 02

autoopravár karosár

2487 H 03

autoopravár lakovník

2487 H 04

autotronik

2495 K

4

mechanik elektrotechnik / informačné technológie, silnoprúdová technika /

2697 K 

1

 

Prihlášky, ktoré sú k dispozícii u výchovných poradcov základných škôl, je nutné doručiť na adresu Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice,  do 11. júna 2018.  Pre 2. kolo platia rovnaké kritériá prijatia na štúdium ako pre 1. kolo. Prihlásiť sa môžu všetci žiaci, ktorí po 1. kole nie sú prijatí  na žiadnu strednú školu.

Prijímacie konanie z predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika – sa uskutoční       

18. júna 2019 (utorok)  o  7,30

 

 

                                                                       RNDr. Jana Vargová

                                                                        riaditeľka SOŠA


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI