• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Prijímacie konanie

Aktuálne informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020


Výsledné poradie uchádzačov bude vytvorené a zverejnené až po 2. termíne, t.j. 16.05.2019 po 16,00  hod.

Harmonogram prijímacích skúšok

7,30 - 7,45 hod. zákonným zástupcom budú v aule školy podané dôležité informácie o priebehu prijímacích skúšok.

Vo vestibule budú zverejnené zoznamy uchádzačov s informáciou o zaradení uchádzača do učebne.

7,45 - 8,00 hod. prezentácia uchádzačov v príslušných učebniach

8,00 - 8,45 hod. overenie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút)

9,20 - 10,05 hod. overenie vedomostí z matematiky (45 minút)

 

Uchádzači so ŠVVPbudú mať predĺžený čas na vypracovanie testov o 50 % .

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 16. mája 2019 na školskom webovom sídle:  www.sosake.sk. Na základe prideleného osobného identifikačného kódu (ST) uvedeného v pozvánke, si môžete pozrieť: poradie, počet bodov, úspešný/neúspešný.

Zápis prijatých uchádzačov bude dňa 17.05.2019 – 20.5.2019  v čase od 7,30 - 15,00 hod. v kancelárii študijného a personálneho oddelenia č.dv. 43 / p. Hofírková /. Zápis je možný len na základe zápisného lístka a prítomnosť zákonného zástupcu pri zápise je nevyhnutná. Prijatému uchádzačovi, ktorý sa nezapíše v určenom termíne bez písomného, resp. telefonického ospravedlnenia, sa rozhodnutie o prijatí na štúdium stáva neplatné. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Rozhodnutie o prijatí / o neprijatí bude doručené zákonným zástupcom doporučene do vlastných rúk.

Uchádzačom "pod čiarou", ktorí splnili kritériá a podmienky prijatia, ale celkovým súčtom bodov sa umiestnili na mieste, ktoré prevyšuje povolený počet prijatých žiakov, odporúčame sledovať našu webovú stránku,  prostredníctvom prideleného osobného identifikačného kódu. Uvoľnené miesto po nezapísanom uchádzačovi bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Zápis pre týchto uchádzačov bude dňa 21.05.2019 v čase od 7,30 do 15,00 hod. V prípade, že sa uvoľnia miesta aj po 21.05.2019, informácie budeme aktualizovať.  Zápis sa končí 22.05.2019.

Uchádzačom neprijatým pre nedostatok miesta bude rozhodnutie riaditeľky školy následne doručené doporučenou poštou. 

Až na základe doručeného rozhodnutia o neprijatí, zákonný zástupca uchádzača môže podať písomné odvolanie prostredníctvom riaditeľky strednej školy v lehote 5 dní od jeho doručenia (nie e-mailom). V odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na strednú školu nutné uviesť tieto údaje:

- meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu (vo vlastnom záujme telefónne číslo)

- číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, 

- meno a priezvisko žiaka aj s dátumom narodenia, 

- kód  a názov odboru,

- dôvod neprijatia uvedený v rozhodnutí o neprijatí na štúdium, dôvod podania odvolania, 

- vlastnoručný podpis.


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI