• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Nadstavbové štúdium

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2020/2021


Prijímacie konanie  do prvého ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008, § 62 ods.9 a §69.

1.        Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka nadstavbového štúdia, študijný odbor:

ODBOR

Počet žiakov/z toho v SDV

2493 L predaj a servis vozidiel -  denná forma štúdia

20/10

2493 L predaj a servis vozidiel -  externá forma štúdia

17/0

2487 H autoopravár / všetky zamerania 01,01,03,04/

 - externá forma štúdia

17/0

                                   

2.                  Termín prijímacieho konania:  25. jún 2020

3.                  Podmienky prijatia:

Forma prijímacích skúšok do odboru 2487 H / všetky zamerania 01,02,03,04 /: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov  na triedu v súlades § 69ods.4,5 školského zákona č. 245/2008 po splnení kritérií pre prijímacie konanie

 

Obsah:       posúdenie študijných výsledkov a zdravotná spôsobilosť pre daný odbor

Rozsah:      prijatie sa podmieňuje získaním úplného stredného odborného vzdelania alebo vysokoškolského bakalárskeho alebo magisterského vzdelania a doložením pracovnej zmluvy resp. dohody  

 

Forma prijímacích skúšok do odboru 2493 L: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov  na triedu v súlade s § 69ods.4,5 školského zákona č. 245/2008 – po splnení kritérií pre prijímacie konanie

Obsah:       posúdenie študijných výsledkov a zdravotná spôsobilosť pre daný odbor

Rozsah:      prijatie sa podmieňuje získaním stredného odborného vzdelania v príslušnom trojročnom učebnom odbore

Po zasadnutí prijímacej komisie riaditeľ školy zverejní zoznam všetkých prijatých a neprijatých žiakov na štúdium.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium bude uchádzačom vydané riaditeľkou školy.

Pre definitívne poradie budú rozhodujúce  študijné výsledky za 1. až 3. ročník strednej školy v bodovom hodnotení :

a/ u uchádzačov, ktorí končia štúdium v školskom roku 2019/2020 sa hodnotí dosiahnutý prospech  v 3. ročníku za 1. polrok 2019/2020.

U uchádzačov, ktorí skončili 3-ročné štúdium v predchádzajúcich školských rokoch, sa hodnotí prospech v  3. ročníku na výročnom vysvedčení,

c/ pri rovnosti bodov dvoch a viac uchádzačov má prednosť ten z nich, ktorý dosiahol lepší prospech v 3. ročníku a následne lepší prospech zo SJL a CUJ.

Termín podania prihlášky do nadstavbového štúdia: do 31. mája 2020.

V prípade nenaplnenia počtu žiakov na triedu, bude dňa 26. 08. 2020 druhý termín prijímacieho konania podľa kritérií z prvého termínu. Konanie druhého termínu bude zverejnené  na webovej stránke  školy.

Kritériá k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa 7.5. 2020

 

                                                                                                          RNDr. Jana Vargová

                                                                                                         riaditeľka školy


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI