• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Nadstavbové štúdium

Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium pre školský rok 2019/2020


Stredná odborná škola automobilová v Košiciach, ponúka rozšíriť si vzdelanie pre absolventov trojročných učebných odborov. V školskom roku 2019/2020 otvárame tieto študijné nadstavbové odbory:

2493 L predaj a servis vozidiel

3757 L dopravná prevádzka

2414 L strojárstvo

Termín podania vyplnenej prihlášky na predpísanom tlačive je do 31. júl 2019.

Na prihláške na nadstavbové štúdium / denné 2-ročné štúdium / musí byť :

- presná adresa, aj PSČ

- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača

- na prihláške vyznačiť  odbor štúdia

- u žiakov, ktorí sú z našej školy a končia záverečnou skúškou v školskom roku 2018/2019 musí byť prihláška skontrolovaná triednym učiteľom, ktorý k nej doloží kópiu katalógového listu, na ktorý sa podpíše a nemusí byť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača.

- žiaci, ktorí sú z iných škôl a tiež končia záverečnou skúškou v školskom roku 2018/2019 doložia k vyplnenej prihláške kópie vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka (I. polrok) SOŠ

- uchádzači denného štúdia, ktorí skončili skôr ako v školskom roku 2018/2019 doložia k vyplnenej prihláške aj kópie vysvedčení z 1., 2., 3. roč. a výučného listu.

- žiaci v dennej forme štúdia predložia pri nástupe na  štúdium dohodu o zabezpečení odbornej praxe

- žiaciv externej forme štúdia predložia pri podaní prihlášky na štúdium pracovnú zmluvu v danom odbore.

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre šk. r. 2019/2020 zverejní riaditeľ školy najneskôr 2 týždne pred 1. kolom prijímacích skúšok.


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI