• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Nadstavbové štúdium

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2019/2020


Prijímacie konanie  do prvého ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008, § 62 ods.9 a §69.

 

1.        Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka nadstavbového štúdia, študijný odbor:

2493 L predaj a servis vozidiel         1 trieda / 17 žiakov - denná forma štúdia

                                                                 0,5 triedy / 10 žiakov - externá forma štúdia

3757 L dopravná prevádzka             0,5 triedy/ 10žiakov - denná forma štúdia

2414 L strojárstvo                              0,5 triedy / 8 žiakov - denná forma štúdia

2675 L elektrotechnika                     0,5 triedy / 8 žiakov - externá forma štúdia

                                    

2.        Termín prijímacieho konania:  25. jún 2019

3.        Podmienky prijatia:

 

Forma prijímacích skúšok:   bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov  na triedu v súlade s § 69ods.4,5 školského zákona č. 245/2008po splnení kritérií pre prijímacie konanie

Obsah:       posúdenie študijných výsledkov a zdravotná spôsobilosť pre daný odbor

Rozsah:      prijatie sa podmieňuje získaním stredného odborného vzdelania v príslušnom trojročnom učebnom odbore

Po zasadnutí prijímacej komisie riaditeľ školy zverejní zoznam všetkých prijatých a neprijatých žiakov na štúdium.

 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium bude uchádzačom vydané riaditeľkou školy.

 

Pre definitívne poradie budú rozhodujúce  študijné výsledky za 1. až 3. ročník strednej školy v bodovom hodnotení :

a/ u uchádzačov, ktorí končia štúdium v školskom roku 2018/2019sa hodnotí dosiahnutý prospech  v 3. ročníku za 1. polrok 2018/19.

U uchádzačov, ktorí skončili 3-ročné štúdium v predchádzajúcich školských rokoch, sa hodnotí prospech v  3. ročníku na výročnom vysvedčení,

c/ pri rovnosti bodov dvoch a viac uchádzačov má prednosť ten z nich, ktorý dosiahol lepší prospech v 3. ročníku a následne lepší prospech zo SJLa CUJ.

 

Termín podania prihlášky do nadstavbového štúdia:do 31. mája 2019.

 

V prípade nenaplnenia počtu žiakov na triedu, bude dňa 23. 08. 2019 druhý termín prijímacieho konania podľa kritérií z prvého termínu. Konanie druhého termínu bude zverejnené  na webovej stránke  školy.

Kritériá k prijímaniu žiakovdo prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 boli prerokované na pedagogickej rade školy dňa 3.5. 2019.

                                                                                                          RNDr. Jana Vargová

                                                                                                         riaditeľka školy


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI