• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Nadstavbové štúdium

Požadované učebné zamerania uchádzačov o nadstavbovú dennú a diaľkovú formu štúdia na SOŠ automobilovej v Košiciach


 V nadstavbovej dennej forme štúdia môžu študovať hlavne absolventi trojročných učebných odborov, ktorých možnosť v pokračovaní štúdia s cieľom získania maturity určila vyhláška MŠ VVaŠ SR č.64/2015 Z.z.  o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

V nadstavbovej diaľkovej forme štúdia môžu študovať absolventi trojročných učebných odborov, ktorým možnosť v pokračovaní štúdia určila už neplatná Vyhláška MŠaV SR č.80/1991 Zb.  Nemôže u nás študovať napr. vyučený: kuchár, obrábač kovov, murár, čašník, predavač,….   

1.  2414 L 01  strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení.

     Tento odbor môžu študovať absolventi  trojročných  učebných odborov / ktorí štúdium ukončili ešte podľa pôvodnej vyhlášky č.80/1991 Zb. v platnom znení/  s týmto výučným odborom:

-       2423 2      nástrojár

-       2435 2 01 klampiar – strojárska výroba

-       2435 2 02 klampiar – stavebná výroba

-       2439 2      lakovník    

-       2440 2 01 optik – prístrojová technika

-       2440 2 02 optik – okuliarová technika

-       2461 2      mechanik optických prístrojov

-       2463 2      hodinár

-       2464 2 01 strojný mechanik – stroje a zariadenia

-       2464 2 02 strojný mechanik – oceľové konštrukcie

-       2464 0 03 strojný mechanik – výroba a montáž potrubí

-       2464 2 04 strojný mechanik – výroba a montáž kotlov

-       2464 2 05 strojný mechanik – okuliarová výroba

-       2464 0 06 strojný mechanik – traťové montáže

-       2466 2 01 mechanik opravár – plynárske zariadenia

-       2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

-       2466 2 03 mechanik opravár – požiarna technika

-       2466 2 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

-       2466 2 05 mechanik opravár – poľnohospodárska technika

-       2466 2 06 mechanik opravár – poľnohospodárske stroje

-       2466 2 07 mechanik opravár – cukrovary a škrobárne

-       2466 2 08 mechanik opravár – renovácia poľnohospodárskej techniky

-       2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá

-       2466 2 10 mechanik opravár koľajové vozidlá

-       2466 2 11 mechanik opravár – lietadlá

-       2485 2      rytec kovov

-       2680 2 01 mechanik – vážiace zariadenia

-       2680 2 02 mechanik – zdvíhacie zariadenia

-       2680 2 03 mechanik – chladiace zariadenia

-       2680 2 04 mechanik – stroje a zariadenia

-       2680 2 05 mechanik – elektrotechnika

-       2680 2 06 mechanik – meracie prístroje a zariadenia

-       2680 2 07 mechanik – administratívna technika

Pre terajšie učebné odbory, ktorých absolventi môžu byť zaradení na študijný nadstavbový odbor 2414 L 01 platí už vyhláška č.64/2015 Z.z.:  Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov je určená pre nižšie uvedené trojročné učebné odbory, t.j.:

-       2487 2 01 autoopravár – mechanik

-       2487 2 03 autoopravár – karosár

-       2487 2 04 autoopravár – lakovník

-       2488 2      mechanik špecialista automobilovej výroby

-       2176 2      mechanik banských prevádzok

-       3678 2      inštalatér

-       2466 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia

-       2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

-       2466 2 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá

-       2466 2 21 mechanik opravár – hasičská technika

-       2466 2 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

-       2423 2      nástrojár

-       2432 2      puškár

-       2433 2      obrábač kovov

-       2435 2  01    klampiar – strojárska výroba

-       2435 2  01    klampiar – stavebná výroba

-       2463 2      hodinár

Poznámka: Pôvodné učebné odbory, ktorých absolventi budú môcť študovať nadstavbový maturitný odbor 2414 L 01 a pre ktoré platila pôvodná vyhláška MŠSR č.282/2009 Z.z. o stredných školách sú vyznačené červeným – pre ne platí aj nová vyhláška č.64/2015 Z.z. a podľa nej pribudli aj ďalšie terajšie odbory vyznačené modrým:  :

-       2487 H 01 autoopravár – mechanik

-       2487 H 03 autoopravár – karosár

-       2487 H 04 autoopravár – lakovník

-       2488 H      mechanik špecialista automobilovej výroby

-       2176 2      mechanik banských prevádzok

-       3678 H      inštalatér

-       2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia

-       2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

-       2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá

-       2466 H 21 mechanik opravár – hasičská technika

-       2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

-       2423 H      nástrojár

-       2432 H      puškár

-       2433 H      obrábač kovov

-       2435 H 01  klampiar – strojárska výroba

-       2435 H 02  klampiar – stavebná výroba

-       2463 H      hodinár

-       2464 H      strojný mechanik

-       2430 H     operátor strojárenskej výroby

-        2439 H     lakovník

Ďalšie učebné odbory, ktorých absolventi môžu byť zaradení na študijný nadstavbový odbor 2414 L 01 sú tie, pre ktoré platila pôvodná vyhláška MŠSR č.282/2009 Z.z. o stredných školách:  

-       2485 2 02 rytec kovov – nástroje a znaky

-       2466 2 03 mechanik opravár – požiarna technika

-       2466 2 14 mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve

-       2466 2 03 mechanik opravár – požiarna technika

2.  2675 L 02  elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

            Tento odbor môžu študovať absolventi trojročných učebných odborov/ ktorí štúdium ukončili ešte podľa pôvodnej vyhlášky č.80/1991 Zb. v platnom znení/:

-       2683 2 01 elektromechanik – banské stroje a zariadenia

-       2683 2 03  elektromechanik – rozvodné zariadenia

-       2683 2 04  elektromechanik – stroje a zariadenia

-       2680 0 02  mechanik – zdvíhacie zariadenia

-       2680 2 03  mechanik – chladiace zariadenia

-       2680 0 04  mechanik – stroje a zariadenia

-       2680 2 05  mechanik - elektrotechnika

-       2680 2 06  mechanik – meracie prístroje a zariadenia

-       2680 2 07  mechanik – administratívna technika

Pre terajšie učebné odbory, ktorých absolventi môžu byť zaradení na študijný nadstavbový odbor 2675 L 02 platí už vyhláška MŠ VVaŠ SR č.64/2015 Z.z. – viď červeným a modrým vyznačené odbory :  Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov je určená pre nižšie uvedené trojročné učebné odbory, t.j.:

-       2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

-       2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika

Poznámka: Nové učebné odbory, ktorých absolventi budú môcť študovať nadstavbový maturitný odbor 2675 L 02  sú tieto:

-       2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

-       2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika

-       2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

3.  3757 L  dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava

Tento odbor môžu študovať len absolventi trojročného učebného odboru  / ktorí  štúdium  ukončili ešte podľa pôvodnej vyhlášky č.80/1991 Zb. v platnom znení/:

-       2466 2 09  mechanik opravár – cestné motorové vozidlá

-       2687 2       autoelektrikár

V diaľkovej forme štúdia a dennom štúdiu zamerania 3757 L 01 pri skupine žiakov, ktorí majú výučný list v odbore autoelektrikár študujú odbor 3757 L 01 dopravná prevádzka so zameraním na cestnú a mestskú dopravu pre elektrozariadenia motorových vozidiel, ktorý je v bloku B týchto dokumentov.

Všeobecnovzdelávacie predmety pre denné štúdium a diaľkovú formu ŠPZ  sa vyučujú podľa platných učebných dokumentov, pričom ZR pre TV pre všeobecno-vzdelávacie predmety sústavne cestou internetu na stránke www.statpedu.sk  sleduje ich inovácie a zapracovávajú ich do aktuálnych učebných dokumentov.

Pre terajšie učebné odbory, ktorých absolventi môžu byť zaradení na študijný nadstavbový odbor 3757 L 01 platila vyhláška MŠ VVaŠ SR č.113/2012 Z.z.  o stredných školách v platnom znení. Nová vyhláška č.64/2015 Z.z. tieto nadväznosti potvrdzuje – viď modrým vyznačené odbory. Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov je určená pre nižšie uvedené trojročné učebné odbory, t.j.:

-       2487 2 01 autoopravár – mechanik

-       2487 2 02 autoopravár – elektrikár

-       3762 H     železničiar

-       3766 H     lodník

Poznámka: Nové učebné odbory, ktorých absolventi budú môcť študovať nadstavbový maturitný odbor 3757 L 01 o tri roky sú tieto:

-       2487 H 01 autoopravár – mechanik

-       2487 H 02 autoopravár – elektrikár

4.  2493 L predaj a  servis  vozidiel  - experimentálne overovanie bolo ukončené, takže tento odbor je povolený už aj  v nadstavbovej diaľkovej forme štúdia.  

 

V druhom ročníku tohto experimentálneho odboru si žiaci musia zvoliť jeden z troch voliteľných predmetov:

–         predajca motorových vozidiel

–         servisný poradca

–         logistik

Tieto odbory rozhodnú o smerovaní – bez číselného koncového označenia.

V dennej a diaľkovej nadstavbovej forme štúdia ho môžu  u nás študovať absolventi študijných odborov:

-       2487 2 01 autoopravár – mechanik

-       2487 2 02 autoopravár – elektrikár

-       2487 2 03 autoopravár – karosár

-       2487 2 04 autoopravár – lakovník

V diaľkovej forme štúdia aj absolventi pôvodných učebných odborov:

-         2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá

-         2687 2       autoelektrikár

-         2435 2 01 klampiar – strojárska výroba

-         2439 2      lakovník 

V Košiciach, 8.04.2016                                                         Ing. Jozef  Eperješi  .... riaditeľ SOŠA v Košiciach


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI