• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Krajské kolo SOČ, 6.4.2018.


Dňa 6.4.2018 sa v SPŠD v Košiciach konalo krajské kolo SOČ, do ktorého postúpilo 6 prác z našej školy (vid nižšie).  V odbore 09 členom komisie bol zástupca riaditeľa Ing. Keltoš a v odbore 14 Ing. Soltiszová. 

Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Žiline nepostúpila žiadna z našich prác.

V odbore 01– Problematika voľného času:

1. Inteligentné osvetlenie v našej lokalite  – Čičvák Kristián, Seman Dávid a Karabáš Peter - II.F 

V odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava:

1. Smart lampa – Horňák Jakub, Harasti René, Cibere Marko – II.F

V odbore 12– Elektrotechnika a hardware:

1. Optimalizácia verejného osvetlenia – Varga Jaroslav, Kordován Patrik – IV.F

V odbore 14– Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

1. Virtuálny dekóder BCD kódu – Burík Viliam – IV.E

V odbore 15– Ekonomika a riadenie:

1. Podnikateľský plán: prenájom elektrických dopravných prostriedkov v košickej botanickej záhrade– Fúziová Monika – II.AN1

V odbore 17– Pedagogika, psychológia a sociológia:

1. Dievčatá na SOŠA – Nagy Jakub, Tóth Patrik – III.G

 

Názov aktivity

Dátum

Meno žiaka

trieda

Vyhlasovateľ súťaže,

Organizátor

Krajské/

Oblastné

kolo

Celoštátne

kolo

Medzin. účasť

súťaž SOČ 2018

odbor 01 – Problematika voľného času

 

odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 

odbor 12 – Elektrotechnika a hardware

odbor 14 – Tvorba UP, didaktické technológie

odbor 15 – Ekonomika a riadenie

 

odbor 17 – Pedagogika, psychológia a sociológia

 

6.4.2018

 

Čičvák Kristián, Seman Dávid a Karabáš Peter – II.F      

 

Horňák Jakub, Harasti René, Cibere Marko – II.F

Varga Jaroslav, Kordován Patrik – IV.F   

 

Burík Viliam – IV.E

 

Fúziová Monika – II.AN1

 

Nagy Jakub, Tóth Patrik – III.G                                                                                                        

MŠVVaŠ SR

ŠIOV Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

KK – účasť našich prác

 

 

Certifikáty za účasť v krajskom kole SOČ, v školskom roku 2017/2018:

 

ZDROJ: Ing. Soltiszová,  metodik SOČ

RNDr. Marián Balažka


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI