• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo SOČ v školskom roku 2017/2018.


  Dňa 6.3.2018 sa v našej  škole uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa prihlásilo 23 prác (31 žiakov).

Boli vytvorené 2 komisie v tomto zložení:

1. komisia: Ing. Petríková, Ing. Bobík a Mgr. Korečková. V tejto komisii boli práce zamerané na prezentáciu maturitných projektov PČOZ. Počet prác spolu 16.

2. komisia: Ing. Nikházyová, V. Bernát, majstri Hegedüs, Vaško a Mgr. Víchová.V tejto komisii boli práce zamerané na súťažné odbory 01, 09, 11, 12, 14 a 17. Spolu 7 prác, z toho 2 postupujú do súťaže Enersol a preto nemôžu ísť do ďalšieho kola SOČ.

(Viď príloha: zoznamy žiakov)

Výsledky školského kola:

V odbore 01– Problematika voľného času postupuje 1 práca: 1. Inteligentné osvetlenie v našej lokalite  – Čičvák Kristián, Seman Dávid a Karabáš Peter - II.F 

 V odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava postupuje 1 práca: 1. Smart lampa – Horňák Jakub, Harasti René, Cibere Marko – II.F

 V odbore 12– Elektrotechnika a hardware postupuje 1 práca: 1. Optimalizácia verejného osvetlenia – Varga Jaroslav, Kordován Patrik – IV.F

V odbore 14– Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie postupuje 1 práca: 1. Virtuálny dekóder BCD kódu – Burík Viliam – IV.E 

V odbore 15– Ekonomika a riadenie postupuje 1 práca: 1. Podnikateľský plán: prenájom elektrických dopravných prostriedkov v košickej botanickej záhrade– Fúziová Monika – II.AN1

V odbore 17– Pedagogika, psychológia a sociológia postupuje 1 práca: 1. Dievčatá na SOŠA – Nagy Jakub, Tóth Patrik – III.G

 

Do  OBVODNÉHO kola, ktoré sa uskutoční 16.marca 2018 v súkromnom gymnáziu na Dneperskej ulici postupuje 6  prác v piatich súťažných odboroch.

Prílohy:

 Komisia 1: Ing. Petríková, Ing. Bobík, Mgr. Korečková

 Učebňa: U10. Čas: od 8:00 – 12:00

 

P.č.

Konzultant

meno žiaka/

žiakov

trieda

učebný/

študijný odbor

názov práce

odbor SOČ

1.

Mgr.M.Korečková

Andriy Bodnar

II.AN1

2493 L

Verbálna komunikácia v práci manažéra v autoservise

17

2.

Mgr.M.Korečková

Roland Komora

II.AN1

2493 L

Stres a záťaž v práci manažéra v autoservise

17

3.

Mgr.M.Korečková

Marcel Sedlák

II.AN1

2493 L

Asertívna komunikácia v práci manažéra v autoservise

17

4.

Ing. Milan Bobík

Pavol Holboj

II.AN1

2493 L

Príjem zákazky vozidiel

14

5.

Ing. Milan Bobík

Peter Javorský

II.AN1

2493 L

Splyňovacie zariadenie – učebná pomôcka

14

6.

Ing. Milan Bobík

Lukáš Palkovič

II.AN1

2493 L

Analýzy palivových čerpadiel

14

7.

Ing. Milan Bobík

Dávid Tóth

II.AN1

2493 L

Prijímací technik - činnosť

09

8.

Ing. Milan Bobík

Eduard Štrba

II.AN1

2493 L

Snímače v automobilovej technike

14

9.

Ing.N.Puchá

Monika Fúziová

II.AN1

2493 L

Podnikateľský plán: prenájom elektrických dopravných prostriedkov v košickej botanickej záhrade

15

10.

Ing.G.Petríková

Tomáš Dzuro

II.AN2

2414 L 01

Oprava blatníka

09

11.

Ing.G.Petríková

František Lechman

II.AN2

2414 L 01

Karosárske práce

09

12.

Ing.M.Tomášová

Zdenek Novotný

II.AN2

2414 L 01

Lakovnícke práce

09

13.

Ing.G.Petríková

Marek Tabačko

II.AN2

2414 L 01

Autosklo

09

14.

Ing.G.Petríková

Martin Tomáš

II.AN2

2414 L 01

Postup pri striekaní blatníka

09

15.

Ing. Peter Vida

Miroslav Vajda

II.AN2

2414 L 01

Poruchy a opravy brzdových systémov

09

16.

Ing.G.Petríková

Dávid Zlatník

II.AN2

2414 L 01

Vznetové motory

09

   - postupuje do obvodného kola

Komisia 2: Ing. Nikházyová, V. Bernát, F. Hegedüs, V. Vaško, Mgr. Víchová

 Učebňa: U35. Čas: od 8:00 – 12:00.

P.č.

Konzultant

meno žiaka/

žiakov

trieda

učebný/

študijný odbor

názov práce

odbor SOČ

1.

F. Hegedüs

Dávid Seman, Kristián Čičvák, Peter Karabáš

II. F

2682 K

Inteligentné osvetlenie v našej lokalite

01

2.

F. Hegedüs

Jakub Horňák, René Harasti, Marko Cibere

II. F

2682 K

Smart lampa

09

3.

Enersol

V.Bernát, Ing. Nikházyová

Alex Bernat,

Jozef Bačo, Viktor Kandik

III. G

IV.F

2697 K

Verejné osvetlenie

 

4.

M. Víchová

V. Vaško

Jaroslav Varga, Patrik Kordován

IV.F


2697 K


Optimalizácia verejného osvetlenia

12

5.

Ing. Kanát

Viliam Burík

IV.E

2697 K

Virtuálny dekóder BCD kódu

14

6.

Dr. Némethová,

Mgr.Nigutová

Jakub Nagy, Patrik Tóth

III.G

2697K 01

Dievčatá na SOŠA

17

7.

Enersol

Ing. Vida

Matúš Pavlík

IV. E    

2697 K

VODÍK – ZDROJ ENERGIE BUDÚCNOSTI

 

    - postupujú do obvodného kola

              Košice, 7.3.2018,  spracovala: Ing. Soltiszová - metodik SOČ

Pozrite si fotogalériu z akcie:

RNDr. Marián Balažka


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI