Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Viac informácií tu.

ROZUMIEM - zavrieť okno

  • Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Obvodné kolo SOČ, 21.3.2017.


        Dňa 21.3.2017 sa uskutočnilo obvodné kolo SOČ, v súkromnom gymnáziu na Dneperskej ulici v Košiciach, do ktorého postúpilo zo školského kola 11 prác. Súťažilo sa iba v 4-och odboroch (01, 06, 14, 17), pretože v ostatných odboroch bolo málo prác a tie automaticky postúpili do krajského kola. V obvodnom kole boli 2 učitelia členmi komisií: Ing. Bobik (01) a Ing. Soltiszová (14).

Výsledky obvodného kola:

V odbore 01– Problematika voľného času - sme mali 2 práce, ktoré nepostúpili do krajského kola.

V odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie postúpili 2 práce:

       1. Automobilové oleje a mazivá – Rusnák Miroslav - II.AN1, konzultanti Ing. Bobik, Ing. Soltiszová,

       2. UV osvitová komora– Kosztyu Róbert, Kuriško Andrej – III.D, konzultant F. Hegedüs.

V odbore 17– Pedagogika, psychológia a sociológia - sme mali 1 prácu, ktorá nepostúpila..

Práce, ktoré postúpili priamo do krajského kola:

V odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava postupujú 2 práce:

       1. Elektrický autobus– Stašová Veronika – II.E, konzultant Ing. Voloch,

       2. Nové trendy v logistike dopravy– Fogarašová Jana - IV.E2, konzultant T. Hengál.

V odbore 11– Informatika postupuje 1 práca:

       1. Mikropočítač Raspberry ako AP – Lampert Jakub, Prančík Matúš – I.F1, konzultant Ing. Brecher.

V odbore 12– Elektrotechnika a hardware postupujú 2 práce:

       1. Návrh výroby elektrickej energie – Kolenič Jakub, Antoni Tomáš, Gizický Marcel - IV.F, konzultanti: Ing. Nikházyová, V.Bernát,

       2. PWM regulácia otáčok jednosmer. motora– Beszenyi Lukáš, Ištok Jozef, Tkáč Patrik -  IV.D, konzultant F. Hegedüs.

V odbore 15– Ekonomika a riadenie postúpila 1 práca:

       1. Prenájom garáží – skontroluj si auto sám– Jevický Matej - II.AN1, konzultanti Ing. Puchá, Ing. Keltoš.

Do KRAJSKÉHO kola, ktoré sa uskutoční 7.apríla 2017 v SPŠD v Košiciach postupuje  8  prác v piatich súťažných odboroch.

 Košice, 22.3.2017                  spracovala: Ing. Soltiszová - metodik SOČ

Pozrite si diplomy za účasť v obvodnom kole: 

BAL


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI