• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo SOČ v školskom roku 2016/2017


 Dňa 23.2.2017 sa v našej  škole uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa prihlásilo 34 prác. Boli vytvorené 3 komisie v tomto zložení:

1. komisia: Ing. Soltiszová, Ing. Bobík, a Ing. Puchá, majstri T. Hengál, Mgr. Novák. V tejto komisii boli práce zamerané na súťažné odbory 09, 14, 15 a 17. Počet prác spolu 16.

2. komisia: Ing. Petríková a Ing. Tomášová. V tejto komisii boli práce zamerané iba na prezentáciu projektov v rámci PČOZ MS v strojárstve. Počet prác 8, z toho 2 práce sa nedostavili.

3. komisia: Ing. Nikházyová, Ing. Brecher, majstri Hegedüs, Vaško a Mgr. Víchová.V tejto komisii boli práce zamerané na súťažné odbory 01, 11, 12 a 14. Spolu 10 prác a z toho 1 sa nedostavila.

Výsledky školského kola:

V odbore 01 Problematika voľného času postúpili 2 práce:

1. Nízkofrekvenčný elektrónkový zosilňovač pre domáce použitie– Rakaš Albín, Meszároš Michal ,IV.D trieda

2. Teslov transformátor– Toriský Adam, Szoták Michal, Kostúr Ladislav – IV.D

 

V odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava postupili 2 práce:

1. Elektrický autobus– Stašová Veronika – II.E

2. Nové trendy v logistike dopravy– Fogarašová Jana, IV.E2

 

V odbore 11 – Informatika postupuje 1 práca:

1. Mikropočítač Raspberry ako AP – Lampert Jakub, Prančík Matúš , I.F1

 

V odbore 12 Elektrotechnika a hardware postupujú 2 práce:

1. Návrh výroby elektrickej energie – Kolenič Jakub, Antoni Tomáš, Gizický Marcel, IV.F

2. PWM regulácia otáčok jednosmer. motora– Beszenyi Lukáš, Ištok Jozef, Tkáč Patrik, IV.D

 

V odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie postupujú 2 práce:

1. Autmobilové oleje a mazivá – Rusnák Miroslav - II.AN1

2. UV osvitová komora– Kosztyu Róbert, Kuriško Andrej – III.D

 

V odbore 15 – Ekonomika a riadenie postupuje 1 práca:

1. Prenájom garáží – skontroluj si auto sám– Jevický Matej - II.AN1

 

V odbore 17 Pedagogika, psychológia a sociológia postupuje 1 práca:

1. Učenie cudzích jazykov z pohľadu žiakov– Jeremiáš Dávid, Fischer Roland, Klema, Matej, Černai Patrik – II.D

Do OBVODNÉHO kola, ktoré sa uskutoční 21.marca 2017 v súkromnom gymnáziu na Dneperskej ulici postupuje 11  prác v siedmych súťažných odboroch.

Školský koordinátor SOČ, Ing.Z.Soltiszová

Pozrite si fotogalériu zo školského kola SOČ:

BAL


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI