• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo SOČ v školskom roku 2015/2016.


Dňa 2. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo SOČ na SOŠ automobilovej v Košiciach, do ktorého sa prihlásilo 50 prác.

Boli vytvorené 3 komisie v tomto zložení:

1. komisia: Ing. Keltoš, Mgr. Korečková, majstri T. Hengál, I.Tarjanyiová. Táto komisia bola zameraná na projekty v rámci MS a práce v doprave. Počet prác 28.

2. komisia: Ing. Bobik, Ing. Petríková. Táto komisia bola zameraná na projekty v rámci MS a práce v strojárstve. Počet prác 14.

2. komisia: Ing. Nikházyová, Ing. Brecher, majstri A.Gurská, Bernát, v tejto komisii bolo 8 prác z oblastí informatika, elektrotechnika, fyzika a životné prostredie.

Výsledky školského kola:

V odbore 01– Problematika voľného času postupuje 1 práca:

Jednoduché užívateľské grafické prostredie pre hranie šachu– František laco, Kamil Jurko (III.G)

V odbore 02 – Matematika, fyzika postupuje 1 práca:

Zbierka úloh z matematiky a fyziky– Veronika Stašová, Dominik Tatarka (I.E)

V odbore 05– Životné prostredie, geografia a geológia postupujú 2 práce:

1. Termoelektrické chladenie– Miroslav Kerek, Patrik Vrbiak (III.E)

2. Save energy– Jakub Kolenič, Dávid Vaško, Tomáš Paľa (III.G)

V odbore 09– Strojárstvo, hutníctvo, doprava postupujú 2 práce:

1. Autonómne riadenie CV– Veronika Krivdová (IV.H2)

2. Cestné komunikácie a stavba vozovky– Marián Hatala (II.AN)

V odbore 12– Elektrotechnika a hardware postupujú 2 práce:

1. Návrh úspory el.energie cez náhradný zdroj – Marián Šesták, Benjamin Lazorik, Jakub Renčík (IV.F)

2. Inovácia svetelných zdrojov– Branislav Fedorčák (IV.F), Ferdinand Emodi (IV.D), Radovan Scenczy (IV.F)

V odbore 14– Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie postupuje 1 práca:

Elektromobil – Tomáš Szepesi (II.AN)

V odbore 15– Ekonomika a riadenie postupuje 1 práca:

Podnikateľský plán– Samuel Mačanga (II.BN1)

 

Do OBVODNÉHO kola, ktoré sa uskutoční 21.marca 2016 v súkromnom gymnáziu na Dneperskej ulici postupuje 10  prác v siedmych súťažných odboroch.

Zoznam prihlásených žiakov na školské kolo SOČ

Komisia č.1

P.č.

Meno a priezvisko autora

Téma: Názov samostatného projektu

Konzultant

Trieda

 

1.

Pavol SABOL

Cestná a vodná doprava- porovnanie

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

2.

Mário BARNA

Rozdiely v doprave v Taliansku a Nemecku

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

3.

Erik BLAŠKO

Bezpečnost CV a jeho vplyv na ŽP

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

4.

Ján DIŠKANT

Špeciálne vozidlá

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

5.

Marián HATALA

Cestné komunikácie a stavba vozovky

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

6.

Matúš KOĽVEK

Preprava nebezpečných látok

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

7.

Jozef KOŠÁR

Chladiarenské vozidlá na prepravu mrazených potravín

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

8.

Roman KURILLA

Mechanika pohybu a teória jazdy vozidla

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

  9.

Diana JÓZSOVÁ

Satelitná navigácia

Tibor Hengál/Bc. Irena Tarjányiová

IIV.H2

 

10.

Viktória KANDÍKOVÁ

Logistika v doprave/Podnikateľský plán dopravnej spoločnosti

Tibor Hengál/Bc. Irena Tarjányiová/Ing. Jozef Keltoš

IV.H2

 

11.

Veronika KRIVDOVÁ

Autonómne riadenie CV

Tibor Hengál/Bc. Irena Tarjányiová

IV.H2

 

  12.

Tomáš MAJANČÍK

Podnikateľský plán dopravnej spoločnosti

Tibor Hengál/Bc. Irena Tarjányiová/Ing. Jozef Keltoš

IV.H2

 

13.

Tomáš SZEPESI

Elektromobil

Ing. Jozef Keltoš/Ing. Peter Vida

II.AN

 

14.

Pavol ŠEBÁK

Cestná a letecká doprava- porovnanie

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

15.

Dominik TRÁVNIČEK

Zlá viditeľnosť na vozovke

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

16.

Viktor STEINER

Výber CV pre potreby dopravnej spoločnosti

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

17.

Peter VARGA

Podnikateľský plán

Ing. Jozef Keltoš/Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

II.AN

 

18.

Martin VODARČÍK

Vozidlový park DPMK

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

19.

Patrik ŽEC

Mestská doprava

Ing. Jozef Keltoš

II.AN

 

 

20.

Lukáš BILÝ

Osobnosť manažéra a zvládanie náročných situácií v manažmente

Mgr. Mária Korečková

II.BN1

 

21.

Milan DRAXLER

Orientácia na zákazníka

Mgr. Mária Korečková

II.BN1

 

22.

Imrich EŠTU

Logistika

Ing. Jozef Keltoš

II.BN1

 

23.

René KOČIŠ

Podnikateľský plán autoservisu

Ing. Jozef Keltoš/Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

II.BN1

 

24.

Vojtech KOVÁČ

Vlastná firma- predaj ND

Ing. Jozef Keltoš

II.BN1

 

25.

Samuel MAČANGA

Podnikateľský plán

Ing. Jozef Keltoš/Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

II.BN1

 

26.

Ľuboslav MIKLOŠ

Segmentácia

Ing. Jozef Keltoš

II.BN1

 

27.

Áron NGUYEN VAN

Založenie autoservisu

Ing. Jozef Keltoš/Ing. Nikoleta Puchá, PhD.

II.BN1

 

28.

Dezider POKUTA

Predaj vozidiel v autoservise

Ing. Jozef Keltoš

II.BN1

   

Komisia č.2

P.č.

Meno a priezvisko autora

Téma: Názov samostatného projektu

Konzultant

Poznámka

 

1.

Jakub BARNA

Pneumatiky

Ing. Milan Bobík

II.AN

2.

Ronald SZANTÓ

Brzdná dráha

Ing. Milan Bobík

II.AN

3.

Stanislav TURČÁNI

Spaľovacie motory

Ing. Milan Bobík

II.AN

4.

Patrik Eliáš

Výmena tlmičov a pružín

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

5.

Tomáš Figura

Prevodovka

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

6.

Adam Guľáš

Lakovnícke práce

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

7.

Dávid korečko

Karosárske práce

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

8.

Boris Lengyel

Brzdy

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

  9.

Václav Nečas

Montáž ako súčasť výrobného celku

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

10.

Peter Šoltész

Nápravy

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

11.

Jaroslav Tkáč

Výmena tesnenia pod hlavou – Š Felicia

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

  12.

Michal Uhriňák

Lakovnícke práce

Ing. Gabriela Petríková

II.BN2

13.

Ľudovít Duna

Gellért Becze

Valivé ložiská v automobiloch

Ing. Zuzana Soltiszová, m.Peter Novák, m.Ján libič, m.Jozef Nagy

I.A

14.

Matej ŠKRIPKA

Elektronické systémy

Ing. Milan Bobík

II.BN1

 

Komisia č.3

Meno žiaka

trieda

Učebný/

študijný

odbor

Názov práce

konzultanti

Viktor Kandik

II.E

2697 K

Elektronický bytový zvonček

Tibor Hengál

Branislav Fedorčák

Ferdinand Emodi

Radovan Szenczy

IV.D

2682K

Inovácia svetelných

zdrojov

Ing. Juraj Tarjanyi

Mgr. Marta Víchová

Vladimír Vaško

Miroslav Kerek

Patrik Vrbiak

III.E

2697K

Termoelektrické chladenie

Mgr. Marta Víchová

 

Veronika Stašová, Dominik Tatarka

I.E

2495 K

Zbierka úloh z matematiky a fyziky

Mgr. Nigutová Mgr.Černická

František Laco Kamil Jurko

III.G

2697 K

Jednoduché užívateľské grafické prostredie pre hranie šachu

RNDr. Marián Balažka

Jakub Kolenič Dávid Vaško Tomáš Paľa

III.G

2697 K

Save energy

m. Gurská, Ing. Nikházyová

Marián Šesták Benjamin Lazorik Jakub Renčík

IV.F

2697 K

Návrh úspory el.energie cez náhradný zdroj

m. Bernát

Brinda Patrik

IV.G

 

Simulácia osvetlenia MV v programe multisym

Ing.Kanát                                                                       

   Košice, 3.3.2016                                                                                                spracovala, metodik SOČ: Ing. Soltiszová                                                                                                                                       

Pozrite si fotogalériu zo súťaže:

BAL


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI