• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti SOČ, 19.2.2015!


Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti SOČ, v školskom roku 2014/2015, sa uskutočnilo 19.februára 2015!

 Správa zo školského kola SOČ (19.2.2015)

       Dňa 19.2.2015 sa v našej  škole uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa prihlásilo 30 prác.

Boli vytvorené 2 komisie v tomto zložení:

1. komisia: Ing. Bobik, Ing. Keltoš, Mgr. Korečková, majstri T. Hengál, I.Tarjanyiová, J.Imling. Táto komisia bola zameraná na projekty v rámci MS a práce v strojárstve a doprave.

2. komisia: Ing. Nikházyová, majstri A.Gurská a J.Mihaľov, v tejto komisii boli len 4 práce z oblastí informatika, elektrotechnika a vodné hospodárstvo.

Viď príloha: zoznamy žiakov.

Výsledky školského kola:

V odbore 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) postupuje

1 práca: Riadenie spotreby - Stanislav Diro, Marek Lizák a Michal Mitruška (III.D)

V odbore 09– Strojárstvo, hutníctvo, doprava postupuje 1 práca:

Elektromobil– Veronika Krivdová (III.H)

V odbore 11 – Informatika postupuje 1 práca:

Robot Snaill – Igor Žovtík a Michal Urban (IV.E)

V odbore 12 – Elektrotechnika a hardware postupujú 2 práce:

1. Akumulácia elektrickej energie – Daniel Čeplo, Lukáš Drobňák a Jaroslav Hodík (IV.F)

2. Vodíková batéria - Marián Šesták (III.F), Benjamín Lazorik (III.F) a Tomáš Mazák (IV.F)

 

Do OBVODNÉHO kola, ktoré sa uskutoční 20.marca 2015 v súkromnom gymnáziu na Dneperskej ulici postupuje 5  prác v štyroch súťažných odboroch.

Príloha: zoznam prihlásených žiakov na školské kolo SOČ

       Stredná odborná škola automobilová,  Moldavská cesta 2,  041 99  Košice

                                                    tel.: 055/6765700 tel.: 055/6765701

                                            

Komisia č.1: Ing. Bobik, Ing. Keltoš, Mgr. Korečková

Učebňa: U37

P.č.

Meno a priezvisko autora

Názov

Konzultant

Trieda

 

1

Brecko Branislav

Tiburák Timotej

Trenažér rovinnosti pilovania

Ján Varga

I.A

II.D

 

2

Ambroz Ľubomír

Kačmarik Tibor

Spaľovací motor v reze

Ján Imling

I.D

 

3

Krivdová Veronika

Elektromobil

Tibor Hengál

III.H

 

 

4.

Martin ANTOLÍK

Kolesá- pneumatiky- model

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

5.

Miroslav BUČEK

Vývoj a história automobilov

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

6.

Ondrej BUCHLÁK

Pneumatiky

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

7.

Ján HANUŠOVSKÝ

Ložiská

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

8.

Marek HORVÁTH

Rozvody- model

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

9.

Dávid KAČÍR

Alternátor

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

10.

Emil KARDAS

Riadiaca jednotka

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

11.

Dávid KNAPÍK

Chladenie motorov

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

12.

Peter KRAVEC

Prevodovky(história)

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

13.

Frederik LIPČEI

Palivová sústava

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

14.

Martin MAURSKÝ

GPS

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

15.

František OBŠITOŠ

Pruženie automobilov

Ing. Milan Bobík

II.AN1

 

             

 

 

P.č.

Meno a priezvisko autora

Názov

Konzultant

Trieda

 

16.

Lukáš BILÝ

Osobnosť manažéra a zvládanie náročných situácií v manažmente

Mgr. Mária Korečková

II.AN2

 

17.

Milan DRAXLER

Orientácia na zákazníka v manažmente

Mgr. Mária Korečková

II.AN2

 

18.

Anton HOKS

Vplyv neverbálnych komunikácií na pochopenie významu oznámení

Mgr. Mária Korečková

II.AN2

 

19.

Krištof JUHÁSZ

Zásady spoločenskej komunikácie a komunikačné zručnosti v práci manažéra

Mgr. Mária Korečková

II.AN2

 

20.

Patrik KOVAĽ

Stres v práci manažéra

Mgr. Mária Korečková

II.AN2

 

21.

Vladimír LACA

Obchodný rozhovor v práci manažéra

Mgr. Mária Korečková

II.AN2

 

22.

Dominik MICHALANSKÝ

Spojka- model

Ing. Milan Bobík

II.AN2

 

23.

Šimon NÉMETH

Osvetlenie cestných vozidiel

Ing. Milan Bobík

II.AN2

 

24.

Adrián ONDER

Dvojtaktný motor- model

Ing. Milan Bobík

II.AN2

 

25.

Jozef PETRVALSKÝ

Vyjednávanie v práci manažéra v autoservise

Mgr. Mária Korečková

II.AN2

 

26.

Jakub RYBÁR

Efektívna komunikácia so zákazníkom

Mgr. Mária Korečková

II.AN2

 

             

                                                                                                                  

Komisia č.2: Ing. Nikházyová, J.Mihaľov, A.Gurská

Učebňa: U35

P.č.

Meno a priezvisko autora

Trieda

Téma: Názov samostatného projektu

Konzultant

1

Marián Šesták

Benjamín Lazorik

Tomáš Mazák

III.F

III.F

IV.F

Vodíková batéria

Vladimír Bernát

2

Igor Žoutik

Michal Urban

IV.E

IV.E

Robot Snail

Ing. Juraj Mihaľov

Ján Valko

3

Stanislav Diro

Marek Lizák

Michal Mitruška

III.D

III.D

III.D

Riadenie spotreby

František Hegedüs

4

Daniel Čeplo

Lukáš Drobňák

Jaroslav Hodík

IV.F

IV.F

IV.F

Akumulácia elektrickej energie

Adela Gurská

Vladimír Vaško

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 19.2.2015                                                                                        spracovala: Ing. Soltiszová

                                                                                                                                   Metodik SOČ

Pozrite si fotogalériu zo školského kola SOČ na naśej škole:


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI