• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo SOČ v školskom roku 2013/2014.


 Výsledky školského kola SOČ 27.2.2014

V školskom kole SOČ súťažilo 36 súťažiacich s 32-mi prácami (viď zoznam súťažiacich). Súťažilo sa v dvoch komisiách: komisiač.1 v U37: Ing. Keltoš, Ing.Bobik, m.Tarjányiová, m.Hengál a komisia č.2 v U35: Ing. Nikházyová, Ing. Brecher, Ing. Petríková a m.Gurská.

Do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 21.3.2014 v Gymnáziu na Dneperskej ulici postúpilo 6 prác:

 

P.č.

Meno a priezvisko autora

Téma: Názov samostatného projektu

Trieda

Konzultant

podpis

1.

Peter PALUV

Založenie autoservisu- podnikateľský plán

 

II.AN1

Ing.Keltoš

Odbor 9 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

2.

Dávid Muranský

Martin Poľanský

Igor Žovtík 

Smartmetering

 

III.E

III.E

III.E

Ing.Mihaľov

V.Vaško

 

Odbor 11 - Informatika

3.

Benjamín Lazorik

Marián Šesták

Tomáš Mazák

Inteligentný merací systém

 

II.F

II.F

III.F

V.Bernát

F.Hegedus

 

Odbor 12 – Elektrotechnika a hardware

4.

Veronika Krivdová

Ženy za pretek.volantom

2.G2

Hengál

Odbor 13 – História

5.

Kalász Roland

 

 

 

 

Motor – generátor

 

 

 

IV.E

 

 

 

A.Gurská

 

 

 

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

6.

Gabriel MAZÁK

Preplňovanie a vstrekovanie vznetových motorov

II.AN1

Ing.Keltoš

Odbor 14 -Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Košice, 27.2.2014                                                                         spracovala: Ing.Soltiszová

Fotogaléria zo súťaže:


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI