• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo SOČ v školskom roku 2012/2013.


Dňa 26.2.2013 sa uskutočnilo školské kolo SOČ na našej škole. Prezentácie prác žiakov boli veľmi zaujímavé. 

Vyhodnotenie:

 SPRÁVA zo školského kola „SOČ 2013“   

         V školskom roku 2012/2013 sa školské kolo SOČ uskutočnilo 26.februára a zúčastnilo sa ho 103 žiakov so 101 prácami, z toho 2 práce boli SOČ práce z III.D a III.E, ostatné boli maturitné projekty.

        Súťažilo sa v 5 komisiách, z ktorých postupujúce práce sme zadelili do 4 súťažných  odborov SOČ:

05 – Životné prostredie, geografia, geológia,  09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava, 11 – Informatika, 12 -  Elektrotechnika a hardware.                

Komisie boli vytvorené vzhľadom na študijné odbory maturitných tried:

1. komisia: pre triedy IV.E, IV.D1: Ing. Teigiszérová, Ing.Mihaľov, F. Hegedus, 2. komisia: pre triedu IV.D2: Ing. Nikházyová, V.Bernát, A.Gurská, 3. komisia: pre triedu IV.H: T.Hengál, Bc.Tarjanyiová, 4. komisia: pre triedy II.AN, II.BN: Ing. Keltoš, Ing. Bobik, 5. komisia: pre triedu II.CN: Ing.Petríková, Ing.Tomášová, J.Nagy

Za organizáciu a priebeh školského kola zodpovedala Ing. Soltiszová.                                                           1

          Do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 15.marca v Súkromnom osemročnom gymnáziu na Dneperskej ulici v Košiciach postupuje 8 prác:

v odbore 05:Moškovič Erik, Grega Lukáš, Karász Roland – Biofarma

                     Hoová Zuzana – Elektromobilita, výroba elektrickej energie a emisie

v odbore 09:Hric Ladislav – Dopravné nehody

                     Gajdoš Matúš – MHD vo vybraných krajinách Európy

v odbore 11:Holent Štefan – Linux ako internetová brána

                     Klembala Richard – Zabezpečenie bezdrôtovej siete pomocou WEP a WPA

v odbore 12:Mazák Marek, Hegeduš Tomáš – Model virtuálneho bloku elektrární...

                      Krbaťa Peter – Poverline...

Fotogaléria z prezentácii žiackych prác zo školského kola SOČ:


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI