• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Správa zo školského kola SOČ 2009.


SPRÁVA ZO ŠKOLSKÉHO KOLA „SOČ 2009“

V školskom roku 2008/2009 sa školské kolo SOČ uskutočnilo 18.februára a zúčastnilo sa ho 38 žiakov s 33 prácami.

Súťažilo sa v 5 – ich odboroch: 01 – Problematika voľného času

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

11 – Elektrotechnika, elektronika, energetika

12 - Mikroprocesorová, výpočtová a telekom.technika

14 – Tvorba učebných pomôcok

Pôvodne bolo prihlásených cca 55 prác a z toho dôvodu bolo nutné vytvoriť 3 komisie, ktoré pracovali v tomto zložení:

1. komisia: Ing. Keltoš, Ing. Soltiszová, Bc.Tarjanyiová

2. komisia: Ing. Teigiszérová, m. Hegedus

3. komisia: Ing. Brecher, m. Balogh, m. Vaško V.

Zoznam súťažiacich na školskom kole SOČ 2009:

 

P.č.

 

 

Meno žiaka

 

Trieda

 

Názov práce

Číslo súťaž. odboru

 

Konzultant

1.

Alexander Čižmadia

4.D

Aplikácia routra Asus

12

Hegedüs

2.

Juraj Tarjanyi

3.E1

ESR tester elektronických kondenzátorov

14

Hegedüs

3.

Martin Dancák

Mária Pupalová

4.D

Využitie a aplikácia NERO programu

14

Hegedüs

4.

Andrea Jaškivová

4.E

Regulácia DC motoru pomocou PWM

14

Hegedüs

5.

František Ilenin

Alexander Čižmadia

3.F1

4.D

Moderná inštalácia

12

Ing. Nikházyová

6.

Róbert Pástor

4.D

Multifunkčné zariadenia a ich využitie v praxi

12

Ing. Teigiszerová

7.

Šera Miroslav

4.D

GPS navigácia

01

Ing. Teigiszérová

8.

Silvio Dančanin

4.E

Akustický prepínač

11

Milan Vaško

9.

Daniel Repka

4.E

Farebná hudba

11

Milan Vaško

10.

Jozef Boňko

4.E

Akustický spínač

11

Vladimír Vaško

11.

Pavol Barta

4.E

Digitálny teplomer

11

Vladimír Vaško

12.

Jozef Jelonek

4.E

Číslicový teplomer s termostatom

11

Milan Vaško

13.

Ondrej Petraško

4.E

Elektronický zvonček so zvukom zvona

11

Milan Vaško

14.

Maroš Maliňák

4.E

Spínač cyklický ON/OFF

11

Vladimír Vaško

15.

Jakub Kurimai

4.E

Výkonový menič12V/230V

11

Vladimír Vaško

16.

Radko Mazák

4.E

Číslicový teplomer

11

Vladimír Vaško

17.

Juraj Kozlík

4.E

Farebná hudba

11

Vladimír Vaško

18.

Maroš Zelinko

2.E

Regulovateľný zdroj

11

Balogh

19.

Dominik Hybela

4.G

Subwofer 80W

11

Balogh

20.

Bičkoš Štefan

4.E

Farebná hudba

11

 

21.

Balog Jozef

4.E

Zdroj 5V, 12V

11

Milan Vaško

22.

Zlacký Lukáš

4.E

Multimediálny PC

12

 

23.

Janošková Slávka

4.G

Cestovné poriadky v jednotlivých druhov dopráv

09

Tarjányiová

24.

Pásztorová Lucia

4.G

Vnútroštátna a medzinárodná doprava

09

Tarjányiová

25.

Labantová Lucia

4.G

Stav, vývoj a hodnotenie osobnej hromadnej dopravy

09

Tarjányiová

26.

Pethoová Renáta

4.G

Logistika v doprave

09

Tarjányiová

27.

Klimovská Andrea

4.G

Dopravné spoločnosti SR

09

Ing. Keltoš

28.

Zelinková Michaela

4.G

Technická základňa CMD v podmienkach dopravných organizácií

09

Ing. Keltoš

29.

Novák Matúš

Škorodenský Gabriel

Hreha Lukáš

1.H

Vysokorýchlostné železnice

09

Ing. Kijacová

30.

Vengrinová Andrea

2.H

Železničná doprava a jej vplyv na žp

09

Ing. Kijacová

31.

Hreha Lukáš

1.H

Prezentácia trolejbusu

09

Ing. Kijacová

32.

Škorodenský Gabriel

1.H

Autobus TEDOM C12G

09

Ing. Kijacová

33.

Sokol Jozef

Hudák František

2.AN

Aktuálna dopravná situácia

09

Ing. Keltoš

 

 

Do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 13.marca v Súkromnom osemročnom gymnáziu na Dneperskej ulici v Košiciach postupilo 7 prác.
 Výhercovia školského kola SOČ 2009 a postupujúci do regionálneho kola SOČ:

 

 

číslo súťaž.

odboru

 

meno žiaka

 

trieda

 

názov práce

 

konzultant

01

Šera Miroslav

4.D

GPS navigácia

Ing. Teigiszérová

09 1.miesto

Sokol Jozef

Hudák František

2.AN

Aktuálna dopravná situácia

Ing. Keltoš

09

2.miesto

Novák Matúš

Škorodenský Gabriel

Hreha Lukáš

1.H

Rýchlovlaky a železničné trate

Ing. Kijacová

11

1.miesto

Tarjányi Juraj

3.E1

ESR tester elektrolytických

kondenzátorov

m. Hegedus

11

2.miesto

Kurimai Jakub

4.E

Výkonový menič 12V / 230V

m. Vaško V.

12

Čižmadia Alexander

Ilenin František

4.D

3.F1

Moderná inštalácia

Ing. Nikházyová

14

Jaškivová Andrea

4.E

Regulácia DC motora pomocou PWM

m. Hegedus

Ing. Brecher

Košice, 20.2.2009 spracovala: Ing. Soltiszová

metodik SOČ


Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI