• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Poďakovanie


Milí uchádzači o štúdium,

Veľmi  si   vážime   Váš prejavený záujem o štúdium na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach a chceme Vám zaň poďakovať.

 

Ceníme si Vašu dôveru, ktorú ste nám podaním prihlášky na našu školu prejavili a veríme, že počas štúdia u nás využijete benefity, ktorými naša škola disponuje.

Radi by sme vám niektoré z nich predstavili:

- Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel KSK

- príprava študentov na povolanie aj v duálnom systéme vzdelávania

- silní a stabilní partneri v duálnej forme sú najmä VSD a. s., U. S. Steel s. r. o., Automobilové       opravovne MV SRa.s., Auto Gábriel s.r.o. Košice, a mnoho ďalších partnerov školy

- celoslovenské a medzinárodné technické súťaže

- súťaže ZENIT, ENERSOL, SOČ, Autoopravár Junior

- odborná prax v autorizovaných servisoch

- možnosť  absolvovania zváračského kurzu

- overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnika

- zapájanie do rôznych projektov

 

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí uspejú na základe  výsledkov prijímacích skúšok.

Prijímacie  skúšky na  školský  rok  2021/2022 sa uskutočnia v dvoch kolách:

1. kolo: prvý termín:      3. máj 2021

            druhý termín :   10. máj 2021

2. kolo/ v prípade nenaplneného počtu miest/ : termín -22. jún 2021

 

Riaditeľka SOŠ automobilovej pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. Prijímacie skúšky budú pozostávať z overenia vedomostí z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra písomnou formou.

Obsah prijímacích skúšok

1.MATEMATIKA:

Test v trvaní 45 minút z predmetu zameraný na základné učivo z nasledovných tematických celkov:

- úprava výrazov,

- úprava a základné operácie so zlomkami,

- percentá, slovná úloha

- lineárna rovnica s jednou neznámou,

- obsahy   a obvody  útvarov  (štvorec,  obdĺžnik,  trojuholník, kružnica, kruh apod.),

- objem a povrch kocky, kvádra a valca.

Žiaci budú môcť používať nasledovné pomôcky: rysovacie potreby, kalkulačku a matematické tabuľky.

2.SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

Test v trvaní 45 minút z predmetu zameraný na základné učivo z nasledovných zložiek:

Jazyková zložka:

- doplňovacie pravopisné cvičenie,

- syntax –určovanie viet a vetných členov,

- morfológia –určovanie slovných druhov a gramatických kategórií,

- lexikológia –náuka o slovnej zásobe (synonymá, homonymá, antonymá).

Žiaci nebudú môcť používať žiadne pomôcky.

 

Na vytvorenie predstavy, čo vás čaká, máte možnosť prezrieť si vzorové testy z jednotlivých predmetov.

Sme presvedčení, že proces prijímania spolu úspešne zvládneme.

 

S pozdravom

                                                                                              RNDr. Jana Vargová

                                                                                                  riaditeľka školy

ZOZNAM PARTNEROV ŠKOLY

Pre učebný odbor 2487 H autoopravár je možnosť vstúpiť do SDV  v týchto firmách:

Názov firmy

Kontaktná osoba

Kontakt

Automobilové opravovne MV SR, a.s. Bratislava, prevádzka Košice

Ing. Peter Jesenský

peter.jesensky@aomvsr.sk

0903 608 192

Auto Gábriel s.r.o. Košice

Ing. Ivan Mencel

Ivan.Mencel@gabriel.sk

0918341378

FRANCE-Tech spol.s r.o. Košice

Pavol Pavlišin

pavlisin@francetech.sk

0903657889

AUTOLUX Košice

Ing. Stanislav Gajanec

servis@autolux.sk

0903626444

Tempus-Trans s.r.o. Košice

Ing. Tomáš Sendrej

tsendrei@tempustrans.sk

0917714912

Tempus Car s.r.o. Košice

Denisa Čigášová

 

p. Eva Arvayová

dcigasova@tempus.sk

+421 918 610 220

earvayova@tempus.sk

MOTOR-CAR s.r.o. Košice

Viliam Samec

 

V.Samec@motor-car.sk

+421905412381

Dopravný podnik mesta Košice a.s.

Mgr. Valéria Kolesárová

Michal Leško

valeria.kolesarova@dpmk.sk

michal.lesko@dpmk.sk

0905 739 584

Scania Slovakia s.r.o. Senec, prevádzka Ličartovce

Danica Ševčíková

Danica.Sevcikova@scania.sk

0910 597 642

Auto-VALAS s.r.o. Košice, prevádzka Košice

Ing. Štefan Valas

riaditel@autovalas.sk

0903512233

Auto-VALAS s.r.o. Košice, prevádzka Smižany

Ing. Štefan Valas

riaditel@autovalas.sk

0903512233

 

 

 

Winkler s.r.o. Michalovce

Ing. Eva Jančárová

eva.jancarova.winkler@gmail.com

+421 905801117

Moris Slovakia s.r.o. Košice

Miroslav Končík

miroslav.koncik@moris.sk

+421 911 600 240

KAMICO s.r.o Košice

Ing. Karol Daubner

daubner@kamico.sk

tel.: 055/32 10 520

WANICKI TRUCK SLOVAKIA s.r.o Prešov

Ing. Semančo

office@wanicki.sk

+421 911 603 671

COLAS Slovakia a.s. Košice

Natália Moravčík Brezinská

Petra Miklíková

natalia.moravcikbrezinska@colas-sk.sk

+421 904703580

petra.miklikova@colas-sk.sk

+421 904 703 363

colas@colas-sk.sk

055/633 21 57

U.S. Steel Košice, s.r.o.

Ing. Dušan Malindžák, PhD.

dmalindzak@sk.uss.com

+421 917 704 159

AutoPRAVDA

Richard Pravda

pravda@autopravda.sk

+421 911 934 654

Pre študijný odbor 2495 K autotronik je možnosť vstúpiť do SDV  v týchto firmách:

Názov firmy

Kontaktná osoba

Kontakt

Automobilové opravovne MV SR, a.s. Bratislava, prevádzka Košice

Ing. Peter Jesenský

peter.jesensky@aomvsr.sk

0903608192

COLAS Slovakia a.s. Košice

Natália Moravčík Brezinská

Petra Miklíková

natalia.moravcikbrezinska@colas-sk.sk

+421 904703580

petra.miklikova@colas-sk.sk

+421 904 703 363

colas@colas-sk.sk

055/633 21 57

Auto Gábriel s.r.o. Košice

Ing. Ivan Mencel

Ivan.Mencel@gabriel.sk

0918341378

Tempus Car s.r.o. Košice

Denisa Čigášová

 

p. Arvayová

dcigasova@tempus.sk

+421 918 610 220

earvayova@tempus.sk

Tempus-Trans s.r.o. Košice

Ing. Tomáš Sendrej

tsendrei@tempustrans.sk

0917714912

AUTOLUX Košice

Ing. Stanislav Gajanec

servis@autolux.sk

0903626444

FRANCE-Tech spol.s r.o. Košice

Pavol Pavlišin

pavlisin@francetech.sk

0903657889

Auto-VALAS s.r.o. Košice, prevádzka Košice

Ing. Štefan Valas

riaditel@autovalas.sk

0903512233

Auto-VALAS s.r.o. Košice, prevádzka Smižany

Ing. Štefan Valas

riaditel@autovalas.sk

0903512233

Vzor - matematika [PDF]

Vzor - SJL [PDF]< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI