• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Nástup žiakov do školy od 1.3.2021


Milí žiaci,


odvolávajúc sa na manuál „Návrat do škôl 2021“ vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR platným od 8. februára 2021 a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 (platného od 8. februára 2021) a s Uznesením Vlády SR č. 77  účinným od 6. februára 2021, Usmernením Ministra školstva z 24.2.2021 a v nadväznosti na e-mail z KSK zo dňa 26.2.2021,  riaditeľka Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach oznamuje, že prezenčná výučba žiakov tried III.A, III.B, IV.C, IV.D, IV.E a II.AN sa začne od pondelka 1. marca 2021 podľa nasledovných pokynov:

1. Žiaci uvedených tried budú mať prezenčné vyučovanie (v škole) podľa platného rozvrhu hodín , TSV bude realizovaná teoretickou formou. Prezenčné vyučovanie bude v učebniach podľa rozvrhu. Žiaci, ktorí nebudú prítomní na vyučovaní, budú evidovaní ako chýbajúci. Výnimku budú mať žiaci, ktorí sú ubytovaní v niektorom zo školských internátov.

Všetky ostatné triedy v nekončiacich ročníkoch budú aj naďalej od 1.3.2021 pokračovať v dištančnej výučbe.


2. Všetci zamestnanci a žiaci tried III.A,III.B,IV.C,IV.D,IV.E a II.AN sa pri príchode do školy alebo na praktické vyučovanie v pondelok 1.3. preukážu negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní, príp. potvrdením od lekára, alebo formou SMS z NCZI, potvrdzujúcou, že prekonali COVID-19 a majú platnú výnimku z testovania. Plnoletý žiak, ktorý nebude mať platný negatívny test, alebo vyššie uvedenú výnimku z testovania sa nebude môcť zúčastniť prezenčného vyučovania.

Budova školy bude v pondelok 1.3.2021 otvorená od 6,30 hod. Príchod žiakov  do školy odporúčame medzi 7,30 - 7,55 hod. a na odborný výcvik v školských dielňach o 7,00 hod.. Pri vstupe do budovy je potrebné dodržať ranný filter – zmerať teplotu, dezinfikovať si ruky, po celý čas v škole mať rúško alebo respirátor FFP2 a v rámci možností dodržiavať odstupy. Žiaci vykonávajúci prax u zamestnávateľa nastupujú v čase podľa dohody u zamestnávateľa.

3. Na testovanie zamestnancov a plnoletých žiakov odporúčame zatiaľ využiť existujúce MOM (mobilné odberové testovacie miesta) - mnohé poskytujú objednávkový systém, cez ktorý sa žiaci a zamestnanci môžu pohodlne prihlásiť a bude im zaslaná potvrdzovacia SMS s časom testovania).

4. Tí žiaci, ktorí dochádzajú z čiernych okresov podľa COVID automatu, môžu nastúpiť na výučbu v prípade, že sa preukážu negatívnym antigénovým testom.


5. Príslušné RÚVZ môže sprísniť ďalšie opatrenia s vplyvom na priebeh výučby (preto sa, prosím, riaďte vždy aktuálnym regionálnym COVID automatom: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/).


 

V Košiciach, 26.2.2021 
RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI