• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Voľby do Rady školy


Vážení rodičia,

V prílohe vám zasielame oznámenie o voľbách do Rady školy v kategórii zástupcovia rodičov. Kandidovať môžu tí z Vás, ktorí do 9.10.2020 doručia do školy vyplnenú návratku.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy sa volí na nové funkčné obdobie rokov 2020 – 2024 a tvorí ju 11 členov - z pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov školy, rodičov žiakov školy, zástupca žiakov  a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Voľby zabezpečí riaditeľka školy v spolupráci s volebnou komisiou. Voľby sú slobodné, rovné a tajné. Členmi rady školy sú traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Kandidátov na voleného člena rady školy má právo navrhovať ktorýkoľvek z voličov, navrhovaný však musí s návrhom súhlasiť.

Voľby členov rady školy z rodičov sa uskutočnia 13.10.2020 od 16.00 hod.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude voľba prebiehať v exteriéri pred hlavným vstupom do budovy školy.

Ak sa prvého kola nezúčastní nadpolovičná väčšina voličov ( zo všetkých rodičov žiakov) uskutoční sa opakovaná voľba v ten istý deň 13.10.2020 o 17.00 hod.

V termíne volieb boli plánované aj zasadnutia triednych aktívov, ktoré sa však v súlade s protiepidemiologickými opatreniami neuskutočnia. Na kontakt s učiteľmi svojich detí môžete využívať správy EduPage, email a telefón.

S pozdravom RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy

Oznámenie - návratka - [PDF]< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI