• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Pokyny pre školský rok 2020/2021


Vážení rodičia!

Dňa 2.9.2020 nastúpia Vaše deti späť do škôl. Situácia okolo Covid 19 si vyžiadala aj niekoľko povinností pre Vás. Preto Vás žiadam o dôkladné preštudovanie si pokynov hlavného hygienika SR ako aj ministra školstva SR.  

Preventívne opatrenia na začiatku šk. roka pre stredné školy 

Tieto opatrenia upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy

čestné prehlásenie (príloha č. 4)

https://www.minedu.sk/data/att/17126.docx

alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni

predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5). 

https://www.minedu.sk/data/att/17088.docx

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.  

 

 

Žiadame zákonného zástupcu žiaka prijatého do 1.ročníka denného štúdia, ak ste ešte nepredložili potrebné dokumenty k prihláške na štúdium:

1.      potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania

2.      žiaci so ŠVVP – platné správy pre SŠ z CPPP

aby ste ich doručili v deň nástupu žiaka do školy - 2.9.2020.

 

RNDr. Jana Vargová

riaditeľka SOŠ automobilová< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI