• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Dôležitý oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov prijatých  na štúdium do 1. ročníka denného štúdia


Dôležitý oznam pre rodičov, zákonných zástupcov žiakov prijatých  na štúdium do 1. ročníka denného štúdia v Strednej odbornej škole automobilovej , Moldavská cesta 2 v Košiciach v školskom roku 2020/2021.

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa §150 ods. 8 a §161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vás žiadame o predloženie potrebných dokladov k prihláške na štúdium v termíne do 31. augusta 2020:

1. všetci prijatí žiaci - potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania,

2. žiaci so ŠVVP – platné správy pre SŠ z CPPP

Uvedené doklady môžete doručiť:

a) email:

studijne@sosake.sk

b) poštou na adresu:

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta2, 041 99. Košice

 

RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI