• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SOŠA KOŠICE


Dňa 13.12.2018 sa uskutočnil v priestoroch SOŠ automobilovej v Košiciach- Deň otvorených dverí. Stretol sa s veľkým ohlasom verejnosti. Zúčastnilo sa cca 60 žiakov končiacich ročníkov ZŠ, v doprovode svojich rodičov, ktorí prejavili vážny záujem o štúdium na našej škole.

Žiaci a rodičia sa mohli zoznámiť v príslušných učebniach s jednotlivými učebnými a štúdijnými odbormi školy, ktoré prezentovali nielen garanti týchto odborov, ale najmä naši vybraný žiaci, prostredníctvom riešenia úloh, modernej didaktickej techniky, učebných pomôcok, priblíženia výučby a pod.:

U 37- Ing. Soltiszová  2487 H 01 (02) autoopravár mechanik (elektrikár)

U34 A- Ing. Tomášová  2487 H 04 autoopravár lakovník

U34 B- Ing. Pinterová  2487 H 03 autoopravár karosár

U35- Ing. Kičová 2697 K mechanik elektrotechnik (silnoprúdová technika)

U21 A- Ing. Szabóová terminálová učebňa, prezentácia odborov našej školy

U 25 B- Bernát, Javornický  2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

U 70- Ing. Voloch 2495 K autotronik

U 16- Ing. Brecher, Ing. Kravcová 2697 K mechanik elektrotechnik (informačné technológie).

Súčasťou Dňa otvorených dverí bol workshop pre zástupcov ZŠ, ako aj rodičov a potenciálnych žiakov. Na workshope dostali informácie z „ prvej ruky“- o možnostiach štúdia zo strany vedenia školy, o možnosti uplatnenia v duálnom systéme vzdelávania od zástupcu ŠIOV a zástupcov zamestnávateľov našich významných spolupracujúcich firiem:

a) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR

b) spoločnosť AutoGabriel

c) spoločnosť Tempus Car a Tempus Trans

d) Dopravný podnik mesta Košice

e) spoločnosť Východoslovenská distribučná

f) spoločnosť KAMIKO.

Program:

  1. Otvorenie. (Ing. Keltoš)
  2. Prezentácia školy – jednotlivé  učebné a študijné odbory- Ing. Keltoš
  3. Prezentácia systému duálneho vzdelávania – Ing. Kutrucz
  4. Stredná odborná škola automobilová v Košiciach v systéme duálneho vzdelávania – Ing. Vida
  5. Predstavenie firiem - zmluvní partneri školy - zástupcovia zamestnávateľov.
  6. Diskusia
  7. Záver. (Ing. Keltoš)

Na workshope prevládala pozitívna pracovná atmosféra, ako zo strany prezentujúcich, tak aj zo strany zúčastnenej verejnosti, čo sa prejavilo, najmä v časti diskusia.

 

V Košiciach 14.12.2018                                 Ing. Jozef Keltoš< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI